C10:081


(Kartakt i två delar:
C10:081 Text
C10:082 Kartbild)

76.
(Överskrift:)
Jönåkers härad

Kiörcke heller Syltetorp1 Cronohemman ½, hwaraf besittnings rätten kyrkio-
    herden i Lunda jnnehafwer effter Konglig Mayestäts nådigeste Donations bref, af den     16..2
    är effter mät och ransakning befunnit af föliande lägenheeter och vthrymme

                                                                                                        Åker        Eng
                                                                                                        tunnland  lass
A. Högländ och backug starck gran och enlerjord    4 54/56
B. Jämbn flåt starck graan och een lerjord                5
        9 54/56 tunnlandh, hwaraf halfparten årligen                        4 27/56

1. 2 1/14 tunnlandh hårdwald á ½ las                        1 1/28
2. 6 ½ tunnlandh tufwig och måsegången hårdwald á ½ 3 1/4
3. 4 9/14 tunnland hårdwald á 2 lass af tunlandet     9 2/7
4. 4 ½ tunnland hårdwald á 1 ½ lass                         6 3/4
5. 5 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 3/4 lass                 8 7/8                           29 11/56

Hage 6. Af gran och enskoug måsewald, som somma-
             ren öfwer kan föda 1 koo.
Träägård 7. Jnrättat med åtskillige fruchtbärande
                   trän.
Humblegård lagd med kupor, till 200 stängers landt.

    Räntan effter Skattläggnings Methoden
    åkren á 5 korn                10: 2 : 21
    9 ½ lass höö á 3/4 daler 7 : 4 : -
    Humblegården                - : 8 : -            17 : 14 : 21 Sölfwermynt

Knäpinge, Cronohemman 1/4, hwars jordebooks ränta till ½ tunna
            spannemåhl är förmedlat. och landz staten på löön ansla-
            git, bestående af effterskrefne lägenheeter.
1. Starck graan och eenjord          2 40/56
2. lyka slags jordemåån                2 40/56
        5 14/56 tunnlandh, hwaraf halfparten årligen                2 40/56

3. 9/14 tunnlandh hårdwald á ½ lass    9/28
4. 4 6/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½       7 2/7
Syltfiällen 5. 1 1/7 tunnland kerrwald á 3 lass      3 3/7                        11 1/28

Detta tillyka med ofwanstående hemman Kiörcketorp äre afgär[da]
på Jäders Bolbys egor, och niuta med Bolbyn små fångskogh
till gärdzell stöör och wedebrandh, af graan och tall, men intet
timber, så och muhlbete nödtorfftigt. Humblegård jngen.

    Räntan här å effter skattläggnings Methoden
    hemman 1/8:    {åkren á 5 korn        5 : 15 : 21
                             {1 ½ las höö             1 : 4 : -            6 : 19 : 21 Sölfwermynt

Åtorp Ett skattlagd torp på Tibble Runstnings3 hemmans egor belägit
          haar lykwähl sin särdeles ränta i Jordeböökerne, och länge
          warit besutitt: Men nu af hans Konglig Mayestät sielf Resolverat
          att af hysas och egorna läggias till alla 4 hemmanen i Tibble.
          har åker uthi

1. Jämbn flåt och starck graan och enjord    1 48/56
2. Sammaledes                                              1 28/56
        3 20/56 tunnland
    Här af årligen allenast halfparten rachnes bör
    och är        1 38/ tunnlandh 

    Mätte Anno 1693
    af Erick
    Agner

___________________
1) Senare anteckning med blyerts = Svanslund
2) Siffran delvis dold av lagningsremsa
3) Rustnings