C10:085


(Kartakt i tre delar
C10:084 Kartbild, som döljs av nedvikt pappersflik, överskrift
C10:085 Kartbild
C10:86 Text och kartbild över inägomarken
)

(Överskrift från C10:084)
Lunda sochn

(Rubrik:)
Topographisk
    Cartha
     uppå
Gräfsta Kiuis-1
hammars och Grofwa egor
Wysandes ey allena bohlbyar
des gräntsemercken och råå
gångar, utan iämbwähl beskaf-
fenheten af skoug och utmarck
så till dess quantitet som nyttigheet, med
hwad mera af sielfwe Carthan ähr att
see och merckia, Mätte Anno 1692 och 93
    Aff
Erich Agner
   
(Text på kartbilden, olika gränsmarkeringar först:)
..ndbroo2 staf
5 stena staf
Räfgroop stafwen
Ringstafwen
Warggropen
Hwyhullstaf
Trätgöhlstafwen
Halla stafwen
Eng stafwen
Stubbe
Täppkerrstaf
5 stenastaf-rar

(Gränser:)
Gräfstadh will hafwa denna skildna sig och Skällestad Bohlbyar emellan sampt
denne Redd med Bärstad uthi    Stigtompta Sochn
Bärsta i Stigtompta Sochn will föllia desse Rågånger till deras by och Sochneskildna
Skällestad påstå att denne Linien ähr rätta skillnan emellan dem och Grääfstad Bohlbyar
Linien emellan Gräfstad, Groofwa och Kiulshammars Bohlbyar

(Skogsmark mm, vänstra delen:)
Sand och moomarck med wacker
graan och tall timberskough öfwer alt
Gräfstad skoug
Denne parck ståår under förbud till
lagelig uthslagh hwem den må tillhöra
Måse
Fångskoug af graan ahl och tall,
sampt små ahlkerr och annan god beetesmarck
(Högra delen:)
Harsta egor
Stigtompta Sochn
Waker tall timberskoug
Släät sand moo och liung marck
Germesta egor taga wid
Germestad måse
Moo och sand marck med wacker tall timberskough
Kiulshammars grofwa skoug
God betesmarck af graan och
tallskough, sampt små enskoug ibland
Tuna Sochn

Gräfsta Torp
Gräfstad
Grofwa
Kiulshammar

Alnar

Denne afrytning lyder till fölliande
twenne bladen
_________________________
1) Kiuls-hammar
2) Texten döljs delvis av lagningsremsa