C10:086


(Kartakt i tre delar
C10:084 Kartbild, som döljs av nedvikt pappersflik, överskrift
C10:085 Kartbild
C10:86 Text och kartbild över inägomarken
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad        Lunda Sochn

Kiulshammar    {A. Cronohemman 1. Jnfanterie anslagit 1 stång
                          {B. Frälsehemman 1, har i byamåhlet sammaleds 1 stång
Grofwa               C. Frälsehemman 1, haar i lyka måtto    1 stång

Effter mäth och ransakning sampt wederbörlig calculation befinnes desse,
att jnnehafwa fölliande willkor och lägenheeter
                                                                                 A                       B                      C                   
                                                                                Åker        Eng   Åker         Eng  Åker          Eng
1. Starck graan och eenjord        19 26/56             Tunnland  lass  Tunnland  lass   Tunnland  lass
2. Lättmylla ahl och graanjord    6 42/56
3. Samma slags jordemåån         9 24/56
4. Högländ graan och eenjord    16
        51 36/56 tunnlandh. Fördeles till hwar           17 12/56            17 12/56            17 12/56
5. Starck graan och eenjord                                                               1 36/56
6. Lyka jordemåån                                                      20/56                                                           
        Summa på åkren                                             17 32/56           18 48/56            17 12/56
    Altså det årlige vtsädet halfparten                       8 44/56             9 24/56              8 34/56
7. 14 1/14 tunnlandh Sältingswald á 2 lass 28 ½
8. 4 1/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass    6 5/28
9. 1 tunnland hårdwald á ½ lass    ½
10. 7 9/14 tunnlandh kerrwald á 3 ½ lass 26 11/28
11. 1 2/7 tunnland hårdwald á 3 lass 3 6/7                  -        3 6/7
12. 1 1/14 tunnland hårdwald á 3 lass                         -        3 3/14
13. 1 3/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass                         -        -                -        4 2/7
14. 1 1/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass                                                    -        3 3/7
15. 1 3/14 tunnlandh hårdwald á 3 lass                                                                         -        3 9/14         
16. 1 3/14 tunnlandh hårdwald á 3 lass                                                                         -        3 9/14
    Söörengen
17. 12 9/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass 37 13/14
18. 3 2/7 tunnlandh hårdwald á ½ lass 1 9/14
25. 4 tunnlandh grof starrwald á 3 ½ lass 14
        118 ½ lass
    Fördelningen effter gårdetalet                                 -     39 ½                 -    39 ½          -        39 ½      
    Summa på hwardera gårdens andehl              8 44/56  46 9/14    9 24/56  46 5/7    8 34/56  46 2/7

    Bysens hagar
{19. Består af släät hårdwaldsmarck, kan
{    vnderhålla 3 koor, till engierna gees opp.
{20. Af grof tallskough, kan underhålla 4 koor
{21. Med små tallskoug och moomarck, för 3 kor

    Kalftompter
{22. Kan föda 1 kalf, kommer till C
{23. för 1 kalf lyder till                 A.
{24. kan underhålla 1 kalf hörer till B.

    Humblegårdar
{A. hafwer jngen, kan jnrättas
{B. har nys lagder humblegård 200 stänger
{C. hafwer jngen kan läggia 200 stänger

    Fiskie
{A. har 6 katzestånd        } kunna alla i braxen
{B. hafwer 5 katze stånd } leeken importera
{C. har 3 katzestånd        } 3 lisspund torrfisk

Desse hemman äre Bolby och hafwa oskifftade skougs egor,
hwilkas beskaffenheet föregående blad äre anteknadhe.

    Räntan effter skattläggnings Methoden
åkren á 6 korn            22 : 7 : 15            23 : 27 : 17            21 : 10 : 17
14 lass höö                 10 : 16 : -            10 : 16 :  -              10 : 16 :  -
Skougen                       2 :  -  :  -              2 :  -  :  -                2 :  -  :  -
Muhlbeete                    - :  8  :  -             -  :  8  :  -                - :  8  :  -
Fiskie                           - : 18 :  -             -  : 18 :  -                - : 18 :  -   
     Summan          A. 35 : 17 : 15     B. 37 : 5 : 17         C. 34 : 20 : 17  

(Text på kartbilden:)
Bögeltorps hage
Grofwa
Kiulshammar
Arcken
Arcken Lacus
Åkelstad egor
Denne eng ligger på Åkelstad egor

Scala Ulnarum

Anno 1693
Mätt aff
Erick
Agner