C10:087


(Överskrift:)
Jönåkers härad    Lunda Sochn

Gräfstadh Cronohemman 1, hwilket landzhöfdingen Salig herr Gustaf Tungel,
                Bytt jfrån Konglig Mayestät och Cronan Anno 1668, medh 31 : 31 : 1 daler sölfermynt
                wiss ränta, sammaledes en skatte uthjordh, som räntar alls 3 daler ...
                18 : 19 1/5 Sölfwermynt, och häfdas till skattehemmanet Gältestadh,
                hwars skatte rättigheet tillyka medh detta hemmans, Brukz Pat-
                ronen herr Georg von Berchner possiderar och jnnehafwer,
                hwillkens egor jämpte Gräfstadh Torpetz i denne gården äro,
                antecknande och beskrefne.

            Skatte vthiordens egor äre jlluminerade med bruun färga
            Gräfstadtorpets medh guhl färga teknadt
                                                                                        Gräfstad              Gräfstatorp        Vthjorden     
                                                                                        Åker        Eng     Åker        Eng    Åker        Eng
I. Högländh och starck graan och eenjord 11 12/56       tunnland  lass     tunnland  lass    tunnland  lass
II. Medellmåttig starck graan och eenjordh 12 12/56
            23 24/56 tunnlandh, åhrlig utsäde                      11 40/56

3. 3 1/7 tunnlandh hårdwald á 4 lass 12 4/7
4. 6 1/14 tunnland kerrwald á 3 ½ lass 21 7/28
5. 5/14 tunnland Sköön wald á 4 lass   1 3/7
6. ½ tunnland hårdwald á 2 lass           1
7. 4 1/7 tunnlandh hård och kerrwald á 1 ½ las 6 3/14                49 13/28

    Vthi Numero I : II
{1. Starck graan och eenjordh                       1 52/56
{2. Medellmåttig starck graan och eenjordh 1 52/56
        3 48/56 tunnlandh, Ähr åhrligen                                                                                     1 52/56
8. 1 ½ tunnlandh hårdh och starrwald ihoop 6
9. 1/14 tunnlandh hårdwald á 4 las     2/7                                                                                     -      6 3/7

     Numero I: och II
{5 Tegar medellmåttig starck granjord 1 16/56
{Starck gran och eenjordh 4 tegar        1 16/56
X. Medellmåttig starck graanjordh          8/56
    3 4/56 tunnlandh, åhrlige vtsädhe                                    -          -            1 30/56
11. 13/14 tunnlandh hårdwald á 3 3/4 lass 3 27/56
12. 1/14 tunnlandh hårdwald á 4 lass 2/7                             -          -                -        3 5/8

Hagen
13. af jämbn flåt hårdwald, kan föda 1 kalf
     kommer Gräfsta Torp till
Hagen
14. af jämbn beteswald medh hyllster- och
    små tallskough, kan halfwa sommaren
    vnderhålla 6 koor, lyder till Gräfstadt

Denne gårdh är bohlby och hafwer skoug och muhlbete af
    dee willkor och lägenheeter, som Carthan
    föregåendhe bladh, tydeligen uthwyser.

Fiskie i åhn till twänne miählståndh, hwilket somblige
    åhr uthi braxen och mörtleekarne,
    något, men åter vndertyden nästan intet
    af sig kastar, humblegård till 100 stänger

    Räntan på föregåendhe lägenheeter
Gräfstadh 1. Åkren berächnas á 6 korn     30 : 7 : 12
                     9 3/8 lass skattehöö á 1 daler  9 : 12 : -
                     Skoug och uthmarcken           3 :  -  :  -
                     Muhlbeete                               - :  6  :  -        42 : 25 : 12

Gräfsta vtjordh Åkren á 6 korn                4 : 28 : -
                         1 lass skattehöö                1 :  -  : -            5 : 28 : -

Gräfstadh Torp Åkren berächnas á 6 korn    3 : 28 : 9
                     5/16 las höö á 1 daler              - :  5  :  -          4 : 1 : 9

        Mätt och Calculerat 1692
        af Erich
        Agnerj

(Text på kartbilden:)
Grofwa och Kiulshammars egor taga wid
Gräfstatorp
Giältestadh egor möta
Åkellstad egor möta

Scala Ulnarum