C10:089


(Överskrift:)
Lunda Sochn

Skepplinge hemman 1, ähr gement Rusthåld vnder Konglig Mayestäts
                   lyf Regemente, och hafwer vnderskrefne lägenheeter.
                                                                                                 Åker        Eng
                                                                                                 tunnland  las
I. Jämbn flåt graan och eenjord                   2 49/56
II. Högländh och diup graan och eenjord    4 35/56
III. Samma slags jordemån                          7 36/56
        15 8/56 tunnlandh, hwar af berächnas årligen                7 32/56

5. 17 5/7 tunnlandh sydländt hårdwald á 2 ½ lass 44 2/7
6. 4 tunnland kerrwald á 2 ½ lass                          10
    En uthjord, som hört till Dielp j Stigtompta Sochn
7. 2 4/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass                  3 6/7                         58 1/7

9. En stenig hage med små tallskough, och ste-
    nig betesmarck kan vnderhålla 2 koor.
   
    Detta hemman ähr afgärda på Thörstadh egor
    och hafwer nödtorfftig skough af tall graan och
    ahl, men intet timber, så och godt muhl
    beete.
    Fiskie heller humblegårdh intet.

    Skougs Engen på Tortsa cartha,
    Består af starrwall, derpå kan falla                                                          3      
        Summa på det årlige bruket                                            7 32/56       61 1/7

     Räntan effter skattläggnings Methoden
    Åkren berächnas á 6 korn    19 : 5 : 6
    22 3/4 lass höö á 3/4 daler   17 : 2 : -
    7 koors beete                          . : 14 : -      36 : 21 : 6

(Text på kartbilden:)
Törsta och Walla engier
Fröberga och Walla egor på denne sydan
Utmarcken
Skepplinge

Alnar