C10:090


(Kartakt i två delar
C10:090 Text
C10:091 Kartbild
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Gefle hafwer warit tuenne rustnings stammer, och hela hemman; Men nu
          i hoopa lagda till ett, gement rusthåld under Konglig Mayestäts lyf Rege-
          mente, hafwandes underskrefne willkor och lägenheeter.
                                                                                                    Åker        Eng
                                                                                                    tunnland  lass
1. Högländ och starck gran och een leerjord    17
2. Högländ sampt starck graan och eenjord      11
3. Medellmåttig starck graan och eenjord        3 32/56
        31 32/56 tunnland. Ähr årlige vtsädet                                15 41/56

    Desse äre särdeles skattlagde
{4. Starck talljordh, medellmåttig diup    3 48/56
{5. Sammaledes                                        4
{6. Starck graan och talljord                         8/56 
        8 tunnlandh, är halfparten 4 tunnland årligen
{13. Kalfhage med små biörckskoug, och hårdwalds
        marck, kan föda 4 stycken kalfwar.
12. 2 3/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass    7 2/7
7. 7 ½ tunnlandh kerrwald á 2 lass        15
8. 3 9/14 tunnlandh hårdwald á 2 lass    7 2/7
9. 7 ½ tunnland kerrwald á 2 ½ lass      18  3/4
10. 3 6/7 tunnland hårdwald á 1 lass       3 6/7
11. 7 4/7 tunnland hårdwald á 2 lass      15 1/7
    Halfparten med Skrattorp
12. 10 tunnland hårdwald á ½ lass        2 ½

Steenslöten, deri är     } Numero 9 : 10. På Walleby
fölliande tegskiffte     } Cartha beskrefwin folio
Tibble alla 4 gårdarna} är 40 tunnland kerrwald
tillhoopa 16 stenger   } 90 3/7 lass, deraf
Walleby 6 stenger      } Gefle anpart effter
Gefle 2 stänger          } dess stångmåhl 7 15/28 __________________    77 5/14

Ähr afgärda på Rinkeby och Hwalstbergs
egor, som hafwer nödtorfftig tall och
granskoug till /byn/, sampt annan små fång
och tarfweskough, hwar af detta niuter
sin afgärda bys rätt, både till husens
wed macht hållande wedebrandh
gårdefångh och mulbete på vtmarcken.
Fiskie 2 katzestånd i Hanssiön som årligen
med arbetzkostnaden kan importera 2 lisspund
torrfisk. Humblegård till 200 stänger.

    Räntan uppå desse lägenheeter

    Åkren á 5 ½ korn            35 : 28 : -
    23 lass höö á 3/4 daler    17 : 8 : -
    Humblegården                   - : 8 : -
    Fiskie                                - : 12 : -
                                                                54 : 8 : -
    twänne täppor vthan eng medh
    kalfhagen á 3 korn                                4 : 1 : 14

    Mätt Anno 1693 af
                            Erick
                            Agner