C10:092


(Överskrift:)
Jönåkers härad    Lunda sochn

Refwestad hemman 1, hwaraf 1/4 är förmedlat och altså
                  nu allenast för 3/4 Mantahl kommer att utsättias,
                  är gement rusthålld under Konglig Mayestäts lyf rege-
                  mente, och af nedan före Annoterade lägenheter
                  beståendhe.
                                                                                                    Åker         Eng   
                                                                                                    tunnland  lass
I. Högländh och starck graan och eenjord 7 8/56
II. Samma slags jordemån                         8
        15 8/56 tunnland Åhrlige vtsäde är                                    7 32/56

III. 1 4/7 tunnland hårdwald á 2 lass    3 1/7

Rump Engen
    {Gältestad 3 stänger        }    {22. 7 13/14 tunnland
    {Refwestad 4 stänger      }    {     hårdwald á 2 lass    3 1/7
    {Till Gräfstad 2 stänger   } -  {23. 4 3/14 tunnland
    {Rällinge bägge 1 stång   }    {    hårdwald á 1 lass    4 3/14
    {Skällestadh B. 2 stänger }    {24. 27 tunnland kerrwald
                                                           á 3 ½ lass            94 ½
                            (Notis i kanten till no 24:)  Fins på föllian-
                                                                        de 3die bla-
                                                                        det igen 
    114 4/7 lass, kommer i propotion 38 1/8                                             41 2/7

Hagar och Tompter {4. Består af graanskough och stenig marck,
                                {kan vnderhålla 2 hästar halfwa sommaren
                                {5. af berg och stenig marck, brukas
                                      till swynewald

Ähr afgärda på Jäders egor, och niuter med Bolbyn
små fång skough af graan och tall, till gerdzell och wede-
brandh: men timber fins intet - Så och nödtorfftigt
muhlbeete.
Fiskie heller fiskiewatn jntet.
Ryshumblegårdh 200 stängers landh

    Räntan effter Skattläggnings Methoden
    Åkren a 6 korn                    19 : 5 : -
    10 ½ las höö á 3/4 dahler     7 : 28 : -
    Humblegården                      - :  8  : -            27 : 9 : -


Enestorp Cronohemman 1/4, ähr jndelt
                Jnfanteriet på dess löön är befunnit
                att hafwa fölliandhe lägenheeter
VII. Högländh graan och enjordh        4
VIII. Jämbn flåt och lagom starck gran
        och eenjordh                                3
            7 tunnland hwaraf är årlige vtsäde                        3 ½

9. 4 5/14 tunnlandh hårdwald á 1 las    4 5/14
10. 3 5/7 tunnlandh hårdwald med
                            eenskough á ½ las      1 6/7                              6 3/14

Hage 11. Sten- moo och liungmarck medh tallskoug,
                kan halfwa sommaren vnderhålla 2 koor.

Detta är och belägit på Jäders egor, och niuter skoug och bete
som ofwanstående hemman.
Fiskie och humblegårdh fins intet.

    Räntan här å effter Methoden
    Åkren á 5 korn        7 : 3 : - sölfwermynt

    Mätt Anno 1693 af
            Erich
            Agnerj

(Text på kartbilden:)
Jäders vtmarck tager wid
Smeestad och Skiällestad egor möta
Enestorp
graanskog
Prae-stegårds egor
Rällinge engh
Skiällestad egor möta
Refwestad
Crono Allmenningen
Hieltesta egor taga wid

Alnar Swenska