C10:093


(Kartakt i två delar
C10:093 Text
C10:094 Kartbild:
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Smestad Cronohemman 1, hwaraf 1/4 1683 blef förmedlat,
              och altså 3/4 mantalt allenast nu i Cronones jordebööker
              inskrifues, ähr Augment på Rusthållet Goglundha
              i Stigtompta Sochn, och består af underskrefne lägenheter

                                                                                            Åker        Eng
                                                                                            tunnland  lass
32. Starck graan och eenjordh        8 24/56
33. Samma slags åkermån              9 14/56
        17 38/56 tunnlandh. Åhrlige vtsäde                            8 47/56

34. 3 13/14 tunnlandh kerrwald á 1 las       3 13/14
35. 8 ½ tunnland kerrwald á 1 lass            12 3/14
Ligger wedh Jäder
37. 1 2/7 tunnlandh kerrwald med små ahlskough 1 2/7
44. 3/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass af tunlandet   3/7
36. Odugelig backa, som är rächnat för engh.

Tegskiffte uthi denne engh.
Skällestadh B. 1 1/12 stång. 2 5/38 lass}    {9. 10 tunnlandh hårdwald á 1 ½ las 15
Skällestadh A. 3 2/3 stång. 8 4/38 las   }    {10. 10 ½ tunnlandh á 1 las               10 ½
Rällinge A : B : 3 1/4 stång. 7 7/38 lass}    {11. 4 4/7 tunnlandh hårdwald á ½ las 2 2/7
Smestadh 4 2/3 stång. 10 12/38 las       }                                                      27 11/14 lass

            Löper altså Smestads anpart         10 12/38
39. 1 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 ½ las    1 17/28

Hager 38. af hårdhwaldsmarck, beete för 2 kalfwar

Detta hemman är jnbygd och förnekas på alla sydor om-
kring belägne byar att komma till skougs, och haar således
hwarcken till skoug heller muhlbete något vthrymme, utan
mäst sådant hoos andra både leya och kööpa.

Fiske heller humblegård finnes till denne gårdh intet.

Vthjordhen vthi denne bys egor belägen, häfdas till A i Skellestadh.
Består allenast af åker uthi Numero 43, som är
2 tunnland hwaraf halfparten årligen rächnas, nemligen            1

    Räntan på Smestadt effter skattläggnings Methoden

    Åkren á 5 korn            17 : 28 : 18
    6 lass höö á 3/4 daler    4 : 16 :  -      22 : 10 : 18

Vthjorden uthan eng á 3 korn                  1 :  -  : 9 3/5

Mätt Anno 1693 aff
        Erich
        Agnerj