C10:095


(Kartakt i tre delar:
C10:095 Text
C10:096 Kartbild inägor
C10:097 Kartbild skogen
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

                    {A: Cronohemman 1, förmedlat till ½, är rusthålld vnder
                    {    Konglig Mayestäts lyf Regemente, och eger i by    4 stenger
                    {B. Jnfanterie hemman, förmedlat från helt till 3/4 och eger
Skiällestadh {    i tegeskiffes proprotion                                            6 stenger
                    {C. Cronohemman 1/4, eger i byemåhl                         4 stenger
                    {Desse hemman hafwa dels tegskiffte sins emellan, dels med
                    {andre hemman och byar, uthi effterskrefne lägenheeter.   
                                                                                    A                 B                 C              
                                                                                  Åker    Eng  Åker    Eng  Åker    Eng
                                                                                  tunnor las    tunnor las     tunnor las
1. Medellmåttig starck graan och eenjord 19
2. Sandmylla och steenrör                           4
3. Starck graan och eenjord                    7 28/56
4. Samma slags jordemån                           9
5. Sandmylla med stengrus                     1 36/56
    41 8/56 tunnland hwilka effter stångtalet delas    11 43/56      17 36/56      11 43/56
6. lätt tall och graanjordh                                            -                  3 14/56
7. Starck graanjordh                                                                                              40/56
    Summa på hwardera gårdens åker                        11 43/56      20 50/56      12 27/56
    Dett åhrlige vtsädet ähr halfparten                         5 49/56       10 25/56       6 27/112

    Besee näst föregående bladh
E. 3 1/14 tunnlandh hårdwald och trindstarr á 1 las     -        3 1/14
    Belegin på Jäders egor
D. 1 1/14 tunnland hårdwald á 2 las        2 1/7

8. 3 1/17 tunnland hårdwald á 1 ½ las    4 5/7
                6 6/7 las. Fördeles effter stångtalet                -      1 47/49    -    2 46/49    -    1 47/49

    Föregåendhe bladh Numero 9 : 10 : 11 Annoterat     -     8 4/38       -    2 5/38                  
12. 7 1/7 tunnlandh kerrwald á 1 ½ las    10 3/7
13. 4 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass    4 1/14
14. 2 6/7 tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass    4 2/7
    Föregående bladh
{15. 1 ½ tunnlandh kerrwald á 1 lass        1 ½
{16. 3/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass         3/7
{17. Tufwig marck medh små graanbuskar                    -    20 5/7

18. 8 6/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass      8 6/7
19. 2 5/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass      2 5/7

    Finnas föregående bladh
{20. 4/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass        4/7
{21. af mager hårdwald med små graan skoug            -        -              -    12 1/7

    Dett andra föregående bladet
24. af Rump Engen, har denne i proportion                -        -              -    19 2/21
30. 4 ½ tunnlandh kerrwald á 1 lass                            -        -              -        -            -    4 ½

    Besees Chartan på Lundengh, Storengen folio,
    hwarest denne befinnes hafwa                                -        -              -        -            -    3 5/7

    Bemelte Charta
{44. 11/14 tunnlandh kerrwald á 3 las    2 5/14
{42. 2 6/7 tunnlandh hårdwald á ½ las    1 3/7                                                          -    3 11/14

              {                                  25. Stenig backa, kan föda 1 kalf
A hagar {På föregående bladh  26. af små granskoug, för 1 koo
              {                                  27. Måsegången betesmarck,
              {                                       med små granskog 6 koor 
              {                                  28. Ahlskogskerr kan föda 4 koo
              {                                  29. hårdwald med små biörckskough
              {                                        för 2 koor

C: tompter och hagar
            {31. Sydwald medh små gran och wydebuskar, för 1 koo
            {33. Stenig marck för 1 kalf
B: tompter och hagar    32. af stenig marck för twenne kalfwar

                Summa på hwardera gårdens part
                  A                            B                             C                            
                Åker        Eng         Åker        Eng           Åker          Eng
                tunnland  las           tunnland   las           tunnland     las
                5 49/56    33 5/6     10 25/56   36 1/5      6 27/112    13 47/49

Skougens Charta medh thess twistige Råågånger finnes nästfölliande bladh, hwilken
beståår af små tall graan ahl och wydeskough, och kan Bohlbyn deraf hafwa sine nödtorf
af weed gärdsell och stör, sampt muhlbeete, der som dee twistige egor återwinnas kan.
Fiskie intet    A. Jngen humblegård    B. 100 stenger och   C. 50 stengers landh

    Räntan på desse hemmans lägenheeter effter Methoden.
    A. {åkren a 6 korn                14 : 28 : -
         {10 ½ lass höö á 3/4         7 : 28 : -
         {humblegård jngen           - :  -  :  -
         {Skoug och beete jntet     -  :  -  :  -
                                                 22 : 24 :  -

    B. {åkren á 6 korn                26 : 13 : -
         {8 ½ lass höö á 3/4            6 : 12 : -
         {humblegård                     - : 4 : - 
         {skoug och beete              - :  -  :  -                                               
                                                  32 : 29 : -

    C. {åkren á 5 korn             12 : 21 : -
         {2 ½ lass höö                 -  : 1 : 28
         {humblegård                  - :  2 :  -
         {Skog och bete               - :  -       
                                                14 : 19 : -

    Mätte 1693 af Erich
                           Agnerj