C10:097


(Kartakt i tre delar:
C10:095 Text
C10:096 Kartbild inägor
C10:097 Kartbild skogen
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

(Rubrik:)
Topografisk Charta
        aff
Skiällestad egor
Lyder till föregående Blad.

(Text på kartbilden:)
Stigtompta Sochn
Bärstad egor
Sandbroostafwen
5 stena staf
Rällinge egor möta
Gräfstads med rätta tillhörande skougs
egor på denne sydan tager wid
Den twistige skogen

Skiällestad påståå denne råågång emellan sig
och Gräfstad skougs egor, men häfdas lykwäl
af Gräfstad skattehemmans ägare Herr Georg von Berchner

Twistig råågångh emellan Skällestad och Skattehemmanet
Gräfstad, hwar effter Gräfstad häfda och denne skougs Parck
förswara och jnnehafwa

Sydländ marck med små gärdzell-skoug, sampt ahl
ibland god betesmarck
Skiällestad engiar möta
Staf, men ogill
5 stena staf

Ahlnar