C10:098


(Överskrift:)
Kyhla Sochn

Bergtorp Cronohemman 1/4, är indelt på Lands Staten, och bestaar aff
                vnderskrefne lägenheeter och willkor. Nembligen

                                                                                                Åker        Eng
                                                                                                tunnland  lass   
    1. Lätt tall och biörckmylla                1 16/56
    2. Samma slags jordemån                   1 32/56
            2 48/56 tunnland Åhrlige vtsädet                                1 24/56

    3. 7 ½ tunnland hårdwall med små biörck
        skough, á ½ lass af tunnelandet    3 3/4
    4. 5 3/7 tunnland måsegången hårdwall á 1/4    1 5/14
    5. 1 ½ tunnland måsegången hårdwall á ½ lass    4/7                        5 19/28

Hage 6. Består af god beetesmarck sampt
             små biörck och ahlskough, kan föda 4 koor.

    Ähr afgärda på Kalkestadh egor, hwar
    på fins god skoug, till timber gårdfång
    och wedebrandh sampt nödtorfftigt
    muhlbeete, hwaraf åbon får sig betiäna
    Fiskie för sin egen gallstrandh, kan
    intet betala arbete, vtan då mörten
    leeken kan fångas lytet, elliest intet
    Jngen humblegårdh heller lägenheet.
    Räntan effter Methoden.
        Åkren beräcknat á 4 korn        2 : 5 : 9
        1 ½ lass höö                             1 : 4 : -
                            beete                     -  : 1 : -        3 : 10 : 9

            Mätt 1693
                af
            Erich
            Agnerj

(Text på kartbilden:)
Utmarcken går här rundt omkring
Tallskough och sandmarck
Båhlsiön

Scala Ulnarum