C10:099


(Överskrift:)
Jönåkers härad        Kyhla Sochn

Mellantorp Cronohemman ½, är jnfanterie officerares booställe, och haar
                   vndertechnade lägenheeter.

                                                                                                     Åker        Engh
                                                                                                     tunnland  lass
I. Starck graan och talljord, ör kring backarna        4 16/56
II. Samma slgs jordmån                                           4 4/56
                    8 20/56 tunnlandh Men årligen                                4 10/56

Sigare Engen }
Skatorp 4 2/3 stänger } III. 6 1/8 tunnlandh hård-
Mellantorp 5 1/3 stång} och sydewald á 1 lass 6 1/8
Östarp 2 stänger          } lass här af kommer till
                                    } Mellantorp                         2 3/4

Saatorp 4 2/3 stänger  } IV. 1 4/7 tunnlandh sältingswald
Mellantorp 5 1/3 stång} á 1 1/4 lass är 2 lass        1 1/8

    V. 3 6/7 tunnlandh sältingswald á 2 lass         7 5/7
    VI. 3 1/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass   4 11/28   2 11/56
Ligger ½ myhl från byn
    VII. 1 11/14 tunnlandh hårdwald á ½ lass  25/28     25/56  
Mellantorp 1 stång } VIII. 2 9/14 tunnlandh hårdwald
Östertorp 1 stång    }         á 2 lass, 5 2/7 lass 5 2/7    2 9/14                    16 5/7

    IX. Beteshage af små tall och ahlskoug, kan
        vnderhålla 3 koor
    Fiske och humblegårdh intet.
   
    Räntan uppå desse lägenheeter.
        Åkren á 4 ½ korn            7 : 12 : 21
        4 lass höö                        4 :  -  :  -          11 : 12 : 21 sölwermynt

Östertorp är 1/4 Cronohemman och haar vnderskrefne egor

    1. Starck graan och eenjordh
    2. Samma slags åkerjordh
            -     tunnlandh- Men årligen

Vthi Numero III Effter 2 stänger böör Östertorp    1
Vthi Numero VI : VII : och VIII dess anpart som löper 5 2/7                    6 2/7

3. En kalftompt, kan föda 2 stycken om sommaren.

    Desse twänne hemman är belägne och opbygde
    på Rååstadt egor, hwarest är nödtorfftigh
    skoug till wed, gärdsell och stöör, men intet
    timber, så och någorlunda mulbeete.
    Fiskie och humblegård finns intet.

    Räntan vppå desse lägenheeter
        Åkren á 4 ½ korn        5 : 10 : 1 Sölfwermynt

(Text på vänstra, övre kartbilden:)
Lundengs eng
Smedstorps eng
Spatorps eng

(Text övre, högra och den nedre kartbilden:)
Vthmarcken tager wid på desse sydor
Rååstad egor på denne sidan
Mellantorp
Råstad eng
Östertorp
Brinks egor

(Nedersta kartan:)
Hammarby Engh
Myrby eng
Hammarby egor
Åhlberga Engh

Scala Ulnarum