C10:104


(Kartakt i två delar:
C10:103 Överskrift
C10:104 Kartbild och text
)

(Överskrift från C10:103:)
Jönåkers härad    Kyla Sochn

Stafsiön hafwer warit som det ännu uthi Cronans Jordebööker för 1/4 Cronohemman
            blifwer uptecknat och jnskrifwit, hwilkets åkertäppor, för der samma städes
            jrättat1 styckgiuterye endeles lagde till engiar, dels till bygnings tompter
            employerade, så att derföre, hwarken vtsädes quantitet heller engiarnas
            willkor, som detta haft förr än Bruket begyntes, säkert kan mär-
            kias, ty sampt af det gambla är utlagd och åter nytt annorstädes intagits,
            och /dy/ nu fölliande willkor och lägenheeter jnnehafwer. Nembligen

                                                                                                         Åker         Eng                   
                                                                                                        Tunnland  Las
1. Stenig hårdwald á 1½ lass                            3/4
2. 1 11/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass    2 19/28
3. 3 1/7 tunnland hårdwald á 3 ½ lass        9 3/7
    Jntagen af vtmarcken
4. 11 11/14 tunnland hård och moowald á 1 lass 11 11/14                              24 3/14

    För vtan desse lägenheeter är uthe på allmenningen en
    stoor beeteshage inhägnat, som fuller så länge brukat hålles wed
    mackt kan hållas i hägn men sedan ödeläggias måste effter-
    som ingen bonde kan wara mächtig på så lytet hem så /store/ hägn un-
    der och wed macht hålla, hwilken ey heller kan behöfwas.
    Detta hemman är belägit på Cronones allmenningh Kolmården
    och är skougen der rundt omkring af brukspatronen merendels
    befredader och spard, och derföre tämmelig god. Jtem godt
    mulbete på vthmarcken, så wäl som god löfskoug.  
    Fiskie uthi Stafsiön, af gäddor abbor och mörtar med notedrächt
    och merdelägen, någorlunda nödtorfftigt.
    En qwarn inrättat med ett par stenar, som kan malas på till
    bruks folckets behof en tydh om sommaren : men om
    wintren intet, efftersom då intet watn der till fins.

 Långbron Skattehemman 1/8, är inrächnat i Rustestammen Bönestadh och Helgona Sochn
                och skatte rätten af hans Konglig Skänck till Rusthållaren Landtmä-
                taren Eric Agner, med fölliande lägenheeter och Ränta.
5. Högländ och grund tall leerjord         1 35/56
6. Lagom starck graan och talljord        1 41/56
        3 20/56 tunnlandh, men årligen                                    1 38/56

7. 5 6/7 tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass                                    -            8 11/14
8. Hage af ahlkerrs wald för 2 koor
9. Tompt för 2 stycken kalfwar

    Detta hemman är afgärda på Kalckstadh egor och
    niuter nödtorfftig skoug till timber gärdsell och
    stöör sampt andre Reqvisita. Nödtorfftigt mulbete.

    Räntan effter Skattläggnings Methoden
    Åkren á 4:de kornet        2 : 1 : 12
    3 lass höö                        1 : 16 : -   
                                                                3 : 17 : 12

    Mätt 1689 af Petter Utter.
    Men Renoverat 1695 af
            Erich Agner

(Text på kartbilden:)
Stafsiön
Quarn
Staafsiön
Bårwind
Masugn
Rogestad egor
Skough och utmarck
kerr med små biörckskog
Stenbacka

alnar

Alnar

(Text i nerde marginalen, t.h.:)
Långbro och Stafsiöhn
                     
_________________________
1) Fel för jnrättat?