C10:106


(Överskrift:)
Stigtompta Sochn

Jordebron Salig fru Ebba Gryp bytt från Konglig Mayestät och Cronan, bestående
                af ½ mantahl och vnderskrefne lägenheeter.

                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
A. Ahl och talljord af lätt mylla              4
B. Samma slags jordemån                       4 48/56
     8 48/56 tunnlandt hårdwald är årligen                       4 24/56

3. 2 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass    3 3/28
4. 3 tunnland kerrwald á 2 ½ lass               7
5. 3 1/7 tunnlandh hårdwald á 1 1/4 lass   3 13/14
6. 3 2/7 tunnlandh kerrwald á 2 ½ lass      8 3/14                          22 1/4

Hage 7. Af små tall graan och ahlskough, och medell-
            måttigt muhlbeete för 3 koor halfwa sommaren.
Ähr uptagit på sätegården Fielkärs egor, och niuter nöd-
torfftig skoug till timber wedh gärdsell och stör, sampt
godt muhlbete för dess boskap på vthmarcken.
Fiskie heller humblegårdh finns intet.

Ränttan effter Skattläggnings Methodhen.
    Åkren á 5 korn                9 : 26 : 14
    6 lass höö á 3/4 daler      4 : 16 : -
    Muhlbete                          - : 4 : -        14 : 14 : 17 Sölfwermynt

         Mätt Anno 1692
            af
                Erich Agner

(Text på kartbilden:)
Fiällkiärs jntagor möta
Utmarcken möter
Jordebron
Kerr af tall och graanskough
Moo och sandjord
Sand och moojord

Scala Vlnarum