C10:107


(Överskrift:)
Jönåkers härad    Stigtompta Sochn

Waxhälla Cronohemman 1, förmedlat deraf 1/4 och räntan här uppå
                sampt bruket anslagit en Compagnie Präst af
                Jnfanterie till Booställe och löns af rächningh
En frälse vtjord är och uthi detta hemmans egor belägit, som åboon
                på frälsehemmanet Dielp brukar och jnnehafwer
Bestående bägge af de lägenheeter som här nedan före antecknade finnas.

                                                                                        Maxhälla            Vthjorden     
                                                                                        Åker        Eng    Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass    tunnland  lass
1. Starck graan och eeen leerjord        7
2. Starck gran och eenleerjordh           7 32/56
         14 32/56 tunnland men åhrlige vtsädet                 7 16/56
3. Starck graan leerjordh                        34/56
4. Sammaledes                                     1
        1 34/56 tunnlandh årlige vtsädet är                                                   45/56

5. 2/7 tunnland hårdhwald á 2 lass      4/7
6. 3 4/7 tunnland hårdwald á 1 ½ lass 5 5/14
7. 5 tunnland hårdwald á ½ lass          2 ½
8. 11 2/7 tunnland hårdwald á ½ lass 5 9/14
9. 2 6/7 tunnland hårdwald á 1 lass    2 6/7
10.  10 5/7 tunnland ahlkerrs wald á 2 lass} 21 3/7
11.    -  tunnland släät kerrwald á 2 lass     }                               38 5/14 

12. 5/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass af tunnelandet 15/28
13. 5/7 tunnland hårdwald á 2 lass        1 3/7                                                        1 27/28

Beeteshage 14. af små graanskoug och mager måse-   
            wald, kan halfwa sommaren föda 1 koo.

Detta hemman är afgärda på Önnerstadh egor, der åboon niuter
nödtorftig fångskoug af graan och tall, sampt muhlbete, så
godt från Bolbyn sielf på Vthmarcken.
Fiskie här till intet.
Humblegård af 100 stängers landt.
    Räntan på desse lägenheeter effter Methoden.
    Åkren berächnas á 5 ½ korn        16 : 16 : 3
    11 ½ lass höö á 24 %                      8 : 20 : -
    Muhlbeete                                        - : 8 : -   
                                                                              25 : 12 : 3 
Mätt anno 1693 af
E Agnerij
 
(Text på kartbilden:)
Önnestad egor taga wid på denne sidan
Fielkers (egor) tager emot här
steenbacka
Steenbacka
Fiählkiär  
Biörckbacka
Tall Graan och biörckskough
God betesmarck med små biörck och graanskough
Egla    egor
Bärbo Sochn

Scala Vlnarum