C10:108


(Överskrift:)
Jönåkers härad        Stigtompta Sochn

Skååra    {A. Cronohemman, rusthålld under Konglig Mayestäts Lyf Regemente,
               {    och Ryttmest Herr Carl Gustaf Creutz Compagnie.
               {B. Cronohemman 1, anslagit Öfwersten af Jnfanterie till lön,
                    detta är gifwit Konglig Mayestät och Cronan i byte 1674 af häradzhöf-
                    dingen Salig Åke Wrång, hwilket jempte det förra består af
                    vnderteknade lägenheeter och wilkor.
                                                                                         A                     B                   
                                                                                        Åker        Eng  Åker         Eng
                                                                                        tunnland  lass  tunnland   lass
I. Starck graan och eenjordh        12
II. Starck graan och eenjordh       18 44/56
III. Samma slags jordemån            3
        34 44/56 tunnland : fördelningen                            17 22/56        17 22/56
IV. Starck graan och eenjordh                                          1 12/56
V. Starck graan och eenleerjordh                                                                40/56           
        Summa på hwar deras part af åkren                         18 34/56        18 6/56
    Dett ständige vthsäde är halfparten                                9 14/56         9 3/56

VI. 2 1/4 tunnland hårdwald á 4 lass        1 11/14
VII. 5 tunnland kerrwald á 1 3/4 lass       8 3/4
VIII. 5 tunnland kerrwald á 3 lass,
                         slås hwart annat år           7 ½
IX. 6 ½ tunnland kerrwald á 3 lass          19 ½
X. 4 2/7 tunnlandh kerrwald                     12 6/7
XI. 3 5/7 tunnlandh á 2 lass                      7 3/7
                    64 9/28 lass. Fördelningen                                -      32 4/56       -    32 9/56                                                   
XIII. 1 11/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass 1 11/14
XII. 7 3/7 tunnlandh kerrwald á 3 lass    22 2/7
XVI. 3 tunnlandh kerrwald á 3 lass         9
XVIII. 2 tunnlandh hårdwald á 1 lass      2                           -     35 1/14
XV. 2 9/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass  7 13/14
XX. 1 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 ½    1 17/28
XIV. 6 5/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass 19 1/14
XIX. 2 ½ tunnland kerrwald á 3 lass        7 ½                       -                      -      36 3/28
XVII. 2 13/14 tunnland kerrwald á 3 lass                             -    7 6/7                           
        Summa på hwardera gårdens åker och eng       9 17/56   75 5/56     9 3/56   68 15/56

Hagar XXI. Af små biörckskoug och liungmarck för 3 kor lyder till A.
           XXII. Af samma slags marck, för 3 koor, till B.
           XXIII. Ähr af god betesmarck, för 8 koor kommer bägg[e] gårdarna till.

Denne by är bolby, men fins der till hwarcken skoug heller uthmarck.
Fiskie uthi Halleboo siöön, twänne katzeståndh till hwardera gården, 5 som-
mar notewarp tillhoopa, och winternoten ihoop medh sochneborne,
kan fångas braxer abbor och gädder både i leeke som andre tyder,
och estimeras till 8 lisspund torrfisks jnkomst om året.
Humblegård 200 stängers landh hwardera hemmanet.

    Ränttan på desse lägenheeter effter Methoden
             A       
    Åkren á 6 korn                    23 : 17 : 14
    28 1/4 lass höö á 3/4           21 : 6 : -
    Fiskie                                   1 : - : -            46 : 9 : 14

             B   
    Åkren berachnas á 6 korn    23 : - : 8
    25 lass höö                           18 : 24 : -
    Mulbete                                 - : 18 : -
    Fiskie                                    1 : - : -            43 : 10 : 8


(Text på kartbilden:)
Hallebo-siöön
Eneby
Slätt kerrwall och god betesmark
Små graan och enskog god betesmarck
Helliestad gårdz egor
Skååra
Linda
Stenbacka odugeligh
Eneby
Bärstad egor
Steenbacka
Linda
Jämbn marck
Kerr duger till engh
Goglunda hage
Vtmarck
Enes egor

Scala Ulnarum

Mätt Anno 1692 af
    Erich Agner