C10:109


(Överskrift:)
Jönåkers häradh        Stigtompta Sochn

Tängstadh hafwer warit ett heelt Cronohemman, men förmedlat till ½
hwars ränta är anslagen Jnfanterie Staten, har desse lägenheeter.
                                                                                                    Åker         Eng
                                                                                                    tunnland   lass
1. Starck een och graanjordh                6 28/56
2. Starck een och graan lerjord             6 28/56
3. Starck graan och biörckleerjord        1 15/56
4. Medellmåttig starck graan och biörk
    jordh nagot grundh                            3 35/56
        17 50/56 tunnlandh. Men årlige vtsädet är                         8 53/56

5. 1 2/7 tunnland kerr och sydewald á 3 ½ lass 4 ½
6. 3 6/7 tunnland kerrwald á 3 lass                11 4/7
7. 11 3/7 tunnland kerrwald á 2 lass              22 6/7                                   38 13/14

8. Hage af stenig betes marck med små biörck
    och graan skoug, kan vnderhålla 3 koor
9. Samma slags wald och skoug, kan vnder-
    hålla 1 koo halfwa sommaren.

Detta hemman tillyka medh Bondeby Crono hemman sampt
Rusthalllet Rogestadh är bolby och hafwa oskifftat skoug sig emellan
som består af graan och tall til småt timber gård fång och wedebrand
så och nödtorfftigt mulbeet på vthmarcken
Fiskie vthi Jnsiön Lång-halsen aff twänne katseståndh
och sommar not ihoop med sine grannar kan intet mera än
omkostnaden och arbetes mödan löna och upgåå.
Humblegård ingen, men kan inrättas effter förordningen.

    Räntan på ofwan skrefne lägenheeter
    Åkren berächnas á 5 ½ korn            20 : 12 : 4
    10 lass höö                                         7 : 16 : -
    Muhlbeete                                           - : 6 : -          28: 2 : 4

Sörkerr Oskattlagd uppå Brinks och Harstads oskifftade skougs egor.
I. Sandh och Moojordh                32/56
II. Sand och Moojordh                1 28/56
III. Samma slags jordemån          1 28/56
        3 32/56 tunnland årlige vtsäde                                   1 44/56
IV. 2 tunnland kerr och måseg myre wyde
    och graan skoug wald á 1 lass    2
V. 3 3/7 tunnlandh tufwig och skouggången groof
    starrwald á 1 lass af tunnelandet    4 3/7
XIII. 1 ½ tunnlandh mager hårdwald á 1 lass 1 ½                             8
VI. Hage af een dehl kerrwald, men största delen moo och sand
    marck kan föda tillyka med en skarp engsbacke 5 koor.

Sörkerrstuga oskattlagd och äfwän på bemelte egor belägne
VII. Sandmylla och moojordh            1
VIII. Samma slags jordemån                40/56                               48/56
IX. Små trindstarr och måsewald med små biörckskoug 1 9/14
X. 2 1/7 tunnland små trindstarr wald á 1 lass            2 1/7
XI. 3 5/14 tunnland moo och lingon wald á ½ lass    1 19/28                   5 ½
Hagar. XII. Moo och sandmarckz beete, kunna illa föda 1 koo.

Soldatstugan
XIII. Moo och sandjord 10 kanland årligen                                 5/56
XIV. ½ tunnland måsegången hårdwald                                                    ½

(Text på kartbilden:)
Bondeby jntagor möta
Bondeby
Långhalsens deel
Tängstad
Tompt
Rogestad egor möta

Scala ähr 600 Alnar

Ahls egor
Bondeby egor taga wid här
Söörkerr
Sorrker stuga
Soldatstuga