C10:110


(Överskrift:)
Jönåkers härad
(Senare tillägg med blyerts:)
Stigtomta socken

Rosendahl Oskattlagd, vptagit uppå Harstadh och Brinks oskifftade skougs egor
                och hafdas vnder Rusthållet Brink, består af vnderskrefne lägen-
                heeter nämbligen
                                                                                         Åker        Eng
                                                                                         tunnland  lass
1. Medellmåttig starck graan och talljo[r]d    2 12/56
2. Medellmåttig diup och starck graanjord     2 21/56
3. Gran biörck och tall leerjord                        10/56
4. Graan och talljord löösmylla                        35/56
    Dett åhrlige vtsädet är halfparten                                2 39/56

5. 9 1/7 tunnlandh syde och hårdwald sampt lytet
    kerrwald ibland á 1 1/4 lass af tunlandet
    är                                                                  11 3/7
6. 2 4/7 tunnlandh mager hårdwald á ½ lass    1 2/7
7. 4 tunnlandh mager hårdwald á ½ lass    2
8. 11/14 tunnlandh hårdwald á 2 ½ lass     2                                16 5/7
Hagar {9. af små biörckskoug    } 
           {    och steenwald            } 5 koors bete
           {10. halfparten kerr dett  }
           {    öfriga graan och tallwald}

Råstorp Vppå bemelte egor belägne, kommer äfwän wähl Kerstadh till
        11. Löösmylla graan och talljordh    1 12/56
        12. Sammaledes löösmylla    48/56
        13. Lyka måtto löösmylla      4/56
                    2 8/56 tunnland Årlige vtsäde                     1 4/56
        14. 1 ½ tunnland kerrwald á 2 lass    3
        15. 5/14 tunnland moowald á ½ lass 5/28                    -        3 5/28
        XVI. Hage af skougs och steenwald, kan föda 1 kalf.   

(Text på kartbilden:)
Brinks hage
Harsta engh
Brincks engiar
Ahlby eng
Rosendahl
Råstorp
Vtmarcken denne sidan

Mätt 1692 aff
        Erich Agner

Scalan 500 alna