C10:112


(Överskrift:)
Jönåkers härad        Biörckwyk Sochn

Eedeby A. Cronohemman 1. B. Sammaledes Cronohemman 1,
            äre bägge förordnade Boställen för Majoren af Söderman-
            landhs Jnfanterie, och Öfwersten Wälborne Herr Wrangels
            Regemente. Hafwa tegskiffte med vnderskrefne frälse hemman
            C. Frälsehemman        1
            D. Frälsehemman        ½

Desse hemman hafwa tegskiffte medh hwar andra effter den Annotation in Marigine
anteknat, uthi vnderskrefne wilkor och lägenheeter.
                                                                          A                   B                   C                     D               
                                                                       Åker      Eng   Åker      Eng  Åker    Eng     Åker     Eng
                                                                      tunnland lass  tunnland lass  tunnland lass  tunnland lass
A : B : C har 16 stänger }
D har            1 1/10        }
    { 1. Medelmåttig starck
    {   graan och enjord  15 8/56     
    { 2. Samma slags jordemån 14 44/56
        29 52/56 tunnlandh
    Fördelningen effter proportion                9 8/56             9 8/56             9 8/56             2 28/56

A : B : C : 10 stänger  D : 1/3 stång   } 3.
                                                            } 4.
    {3. Skön graan och een lerjordh
    {4 Samma slags jordemån        12 4/56
idem 5. Ny opgorde åkrar, lyka jord 5 18/56
        23 42/56 tunnlandh
    Fördelningen effter proportion                6 5/56            6 5/56            6 5/56               5 25/56
6. Medellmåttig starck graan och enjord      41/56
7. Samma slags jordemån                                                  1 20/56         
8. Lyka slags jordemån                                                                                                        54/56
9. Än samma jordemån                                                                              38/56

A : B: C: 12 stänger D 1 1/10 stång 
    {I. 11 9/14 tunnlandh hårdwald    
    {    á ½ lass 5 23/28
    { II. 34 13/14 tunnlandh kerrwald
    {      á 2 lass 69 6/7
            75 19/28 lass: fördelningen                -        22 6/7        -      22 6/7      -    22 6/7      -   6 3/7
III. 4 2/7 tunnlandh sydewald á 1 lass            -        4 2/7
IV. 4 3/7 tunnland hårdwald á 1 lass                                          -    4 3/7
V. 4 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass                                                               -    4 1/14
VI. 1 5/14 tunnland hårdwald á 1 lass                                                                                    -    1 5/14

    Summa på hwardera gårdens andel
          A                     B                          C                           D                 
   Åker        Eng        Åker      Eng        Åker    Eng            Åker      Eng
   tunnland lass        tunnland lass        tunnland lass         tunnland lass 
  15 54/56  27 1/7 : 16 51/56  27 2/7 : 15 51/56  27 9/14 : 8 51/56  7 11/14

    Åhrlige vtsädet på åkren
    7 55/56                8 33/56                 7 107/112               4 51/112

Denne är Bolby, Rådandes effter Proportion af dess stångetahl,
vthi åkren sammaledes, uthi skougen Eneby näsett, som
består af dee wilkor som Carthan uthwyser, nembligen nödtorf-
tig fångskoug till giärdsell stör och wedebran, sampt muhlbete.

Fiskiet uthi Jnsiön Yngiarn medh katzestånd, winter och
sommarnote drächter, kan fångas gäddor göös abbor och
mörter uthi leeke och andre tyder om åhret.
                     {A. eger 100 stänger land
Humblegård {B.          100 stänger land
                     {C.          150 stänger
                     {D.            50 stänger       

Räntan på A. och B. effter Methoden
    åkren á 6 korn            42 : 22 : 21
    för engen                    10 :  4  :  -
    Jnstängd beete             1  :  -  :  -
    Humblegård                 - : 4 : -
Fiskeryet                         5  : 17 :  3        64 : - : -

    Mätt Anno 1691
            af
                Erich Agner

(Text på kartbilden:)
Scala Vlnarum
Hackestad egor möta
Hageby egor
Edeby
Edeby
Yngiarn Lacus
Steenmarck med små enskough
Stenigh marck af graan och biörckskough och godt bete
Orrsholmen

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad 1738 för fru Merta Berends byte skull
in September
Numero 1 innehåller 14 : 49 tunnor    Numero 5 innehåller 5 : 14 tunnor
              2                   13 : 10 tunnor                  6                   -  44 tunnor
              3                    6 : 10                               7                   -  39 
              4                    12:14                               8                   1 : 21
                                                                            9                    1 : 7