C10:113


(Hackestads karta är i två delar:
C10:113 text och karta över inägomarken
C10:114 Karta över Kattnäset, betesmark
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad        Biörckwyk Sochn

                  {A. Jnfanterie officerars Booställe hemman 1 förmedlat till ½
                  {    haar uthi solskiffte och tegebrått                               3 15/17 stångh
Hackestad {B. Fördelss hemman för Jnfanterie 1 förmedlat ½, har 3 15/17 stångh
                  {C. Frälsehemman 1, förmedlat till ½ eger                    3 stenger
                  {D. Frälsehemman 1, förmedlat till ½, haar i tegemått 1 15/17 stänger

Desse gårdar hafwa tegskiffte med hwar andre både uthi åker och engh, rå-
dandess hwar effter ofwanskrefne stångemåhl och proportioner, vthi
vndertechnade lägenheeter.
                                                                A                   B                     C                     D                
                                                               Åker       eng  Åker        eng  Åker       eng  Åker        eng
                                                               tunnland lass  tunnland lass  tunnland lass  tunnland lass
I. Starck graan och eenjord 18 48/56
II. Samma åkerjord        19 8/56
     38 tunnlandh, fördelningen               11 37/56         11 37/56         9 2/56             5 36/56               
    Dett årlige vtsädet ähr halfparten        5 47/56           5 47/56         4 29/56           2 46/56 
III. 2 11/14 tunnlandh skönwald
        á 3 lass               8 5/14
IV. 9 3/7 tunnlandh mager hårdwald
        á ½ las                 4 5/7
V. 5 1/14 tunnlandh hårdh och
        kerrwald á 2 ½ lass 12 19/28
VI. 25 5/14 tunnlandh kerr och
        harduns wald á 1 3/4   44 3/8
Nästfölliande bladh
VII. 7 ½ tunnlandh, hårdwald medh
    hasell och ekeskough á ½ lass 3 3/4
        74 lass : Fördelas efter örtalet               -    22 4/5       -    22 4/5       -    17 2/5        -    11

    Desse hemman ega odalbys rätt, men haar hwarcken skoug
    heller uthmarck än i Cartha på wederbörlige rum
    är Annoterat, uthan måste sådant af andra leya och köpa

VIII. Hage till hela byn, är af små graan och eenskoug, kan föda
    halfwa sommaren 6 koor.
   
    Fiskie uthi Jnsiön Yngiarn med katzor miärder, sommar
    och winter noot, godt, kan fångas göös, gäddor abbor
    och mörtar på leeke och andre tyder om året.
    A. har humblegård i sin byggnings tompt 500 stängers land
    B. Jnrättat till 100 stenger
    D. hafwer 40 stengers landh 

Kattnäset, som hela byn tillkommer och brukas till boskaps beete
    finnes Cartha på nästfölliande bladh.

    Räntan på A. och B. effter Methoden.
    Åkren á 6 korn        14 : 25 : -
    5 lass höö                  3 : 24 : -
    Fiskiet                       2 : 31 : -
    Humblegården          - : 8 : -        21 : 24 : -
    B. Räntar sammaledes                 21 : 24 : -

    Mätt Anno 1691 af
        Erich Agner

(Text på kartbilden:)
Juhlstad egor
Berga och Prraestegårdens egor
Berg och stenbacka
Små graan och enskoug
Edeby egor möta
Bergh
Klubbwyken
Steenbacka
Hackelstadh
Edebywyken
Yngian Lacus
Berg med små enskough
Bynäs Udde

Scalan är alnar