C10:117


(Kartakt i två delar
C10:116 Sätegården Hols skogskarta
C10:117 Ökna, text och karta
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Ökna gammalt frälsehemman 1. hwilket Bruks Patronen Wähl-
        borne herr Georg von Bemhner Konglig Mayestät och Cronan
        vthi byte vnderdånigst vpdrager och afstår, och hafwer
        dee lägenheeter här nedanföre blifwa antechnade.
                                                                                                       Åker         Eng
                                                                                                       tunnland  lass
    1. Högländh starck graan och eenjord        5 16/56
    2. Samma slags akerjordh                           7 24/56
            12 40/56 tunnland Men årlige vthsäde                               6 20/56

    3. 8 3/14 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass    12 9/28
    4. 8 13/14 tunnlandh kerrwald á 2 ½ lass   22 9/28                                  34 9/14

Hagar 5. En med steenmarck och små biörckskoug
               kan vnderhålla 4 koor halfwa sommaren
           6. En dito med steen marck och små biörckskog
               kan föda halfwa sommaren 3 koor.
           7. Näset af stenig marck med små biörck och
               tallskoug, för 6 koor halfwa sommaren.

Detta hemman berättar åboon wara afgärda på Hools
egor, men skall icke desto mindre all åwärckan och muhlbete
der sammastädes honom förnekas.
Fiskie vthi Långhalsen med 4 sommarnothwarp och 2ne katzor
sampt lott i Winternoten. Humblegård 100 stengers land.
     Räntan effter Sakttläggnings Methoden
    Åkren á 6 korn                15 : 20 : 11
    11 lass höö á 7/8 daler      9 : 20 : -
    Fiskie 12 % Bete 8 öre     -  : 20 : -
    Humblegården                  - : 4 : -            26 : - : 11

(Text på kartbilden:)
Långhalsens Deel
Hools egor
Steenbackar
Ökna
Stenbacka
Ekeskoug
Bärlunds egor

Scala Ulnarum

Mätt Anno 1694 af
            Erich Agner

(Senare text:)
1727 års skattläggning häröfver som
i synnerhet är grundad på Rivells
in loco författade ägobeskrifning
instämmer i det närmaste här-
med. Noterat den 24 Aug 1772