C10:119


(Kartakt i flera delar:
C10:118 Topografisk karta till Nääs och Bärboo
C10:119 Text till Nääs
C10:120 Inägokarta Nääs m fl
C10:121 Text Bärboby
C10:122 Karta Bärboby
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

         {A. Sätegården Nääs skattehemman 2.
         {B. Cronohemman 1, är vnderlagd sätegård, och tillyka med ofwan-
         {    stående twänne skattehemman bytte från Konglig Maystät och Cronan
Nääs {    af Ränttemestaren wälborne Herr Jacob Sneekenbergh, emot wederlag annor-
         {    städes.
         {C. Cronohemman 1 och Rusthålld vnder Konglig Mayestäts Lyf Regemente
         {D. Warit gamalt Cronohemman 1, som Salig fru Ebba Gryp sig till bytt

Dee 4 första hemmanen haft tegskiffte sig emellan, men nu genom byte åthskilde, den 5te
gården D: hafwer sine egne afstängde egor och lägenheeter och ty hwardera som föllier
                                                                    A                 B                  C                  D              E1
                                                                   Åker    Eng  Åker    Eng  Åker    Eng  Åker    Eng 
                                                                   tunnor lass  tunnor  lass  tunnor  lass  tunnor  lass     
1. Jämbn flååt odh starck granjord
                                        39 16/56
2. Medellmåttig starck graan och
    enjord                         26 1/56
3. Starck graan och enjord 6 9/56
    71 26/56 tunnlandh, fördelningen        35 18/56  -   17 49/56   -   17 49/56
    Stoor Engen
4. Kerr och dywald till                                            50                 25
    Lill Eengen
5. Kerr och groof starwald                                                                               30
I. Skön graan och eenjord 8 44/56
II. Sammaledes                 6 36/56
    15 24/56 tunnland, årlige vtsädet                                                                       7 40/56
IV. 8 tunnland kerrwald á 3 lass      24
V. 1 6/7 tunnland hårdwald á 3 lass 5 4/7            
VI. 3 4/7 tunnland hårdwald á 2 lass 10                                                                            39 4/7

    Oskattlagda Torp på Nääs andel
    Löötstugan oskattlagd
18. Sandmylla och talljordh                     2 9/16
19. Skougs hårdwald och kerrwald á                  3 1/4
23. Halfparten af hagen med cronogården          2 5/4

    Öfwersiötorpet Sammaledes oskattlagd
20. Af sandmylla och ahljordh                   49/56
24. Kerrwald med ahl och tallskoug                     3

    Öfwersiötorpet oskattlagdh
26. af sandmylla och talljordh                                                       (C:) 1
23. Halfwa engshagen med Lötstugan                                                      2 3/4

Fins nästfölliande blad
     Täppkärret oskattladgh
29. Af ahl och talljordh                                                                    1 28/56
30. Eng och hage der sammastädes                                                             12

    Qwarnen af ett par stenar, Räntar
    till hussbonden 6 tunnor spannemåhl
9. Starck graan och tall leerjordh    1
10. Samma slags jordemån            52/56
        1 52/56 tunnlandh, men årligen                                                                  54/56

Nästfölliande blad
     Kappstugan
36. Sand mylla af tall och ahljord                                                                        4/56
37 : 38. Kerrwalds engh på förslagh                                                                            4 ½

    Bysens beeteshagar
Näset 39. af mager marck med små biörck
        och een skoug kommer A till
40. Af samma slags wald kommer
     Cronogården C. till
    Långon En holme kommer a till.

        Summa på hwardera gårdens årlige bruuk
          A                     B                      C                          D                     E1
         Åker    Eng      Åker    Eng      Åker     Eng          Åker      Eng 
         tunnor lass      tunnor  lass      tunnor   lass          tunnor    lass     
     14 25/56  59      8 53/56   25       8 53/56  44 9/14    7 42/56  44 1/14

41. Hage af hårdwald med små biörck skoug till D.

Desse femb hemman Nääs tillyka med Bärbo kyrkeby, äre Bolby till samman
och hafwa oskifftade skoug och vtegor, Skougen består af störstedelen graan och
tall til småt timber gårde fång och wedebrandh, men ringa löfskoug, så och
medellmåttigt mulbeete, och äntå lång dreffwäg för booskapen.
Chartan här öfwer finns fölliande och föregaende blad.
Fiskie uthi Jnsiön Långhallsten med katzeståndh, sommar och winternotedrächter
fångas på leeke och andre tydher gäddor mörter och abborar, och göös med winter noth.

            Lillenääs är mätt af Erick Agner
            men det öfrige af Salig Jnspectorn
            Johan Giädda     


______________________________
1) Jnga siffror finns antecknade under E,
    kolumnen utesluts därför här