C10:121


(Kartakt i flera delar:
C10:118 Topografisk karta till Nääs och Bärboo
C10:119 Text till Nääs
C10:120 Inägokarta Nääs m fl
C10:121 Text Bärboby
C10:122 Karta Bärboby
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Bärboby  Cronohemman 1 effter Jordebooken men förmedlat wedh skatt-
                läggningen sedermera der på skedt är, halfparten af detta
                hemman har Konglig Mayestät förundt till Capellans Booställe
                Men det öfrige ähr Augment på Rusthållet Sigtuna
                i Bärbo Sochn, och befinnes af fölliande lägenheeter bestå
                                                                                                Åker        Eng
                                                                                                tunnland  Lass
A. Lagom starck graan och enjord        7 28/56
B. Graan tall och biörckjord, grund      8 4/56
        15 32/56 tunnland Årlige vtsädet är ½ parten                7 44/56
1. 6/7 tunnlandh hårdwald á ½ lass        3/14
2. 1 9/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass     4 13/14

Sätegården Nääs 28 stänger }   {3. 5 2/7tunnlandh
Bärboby                8 stänger } - {  hårdwald á 3 lass 10 4/7
Åkerbotorp           7 stänger }    {4. 6 4/7 tunnland
                                                   {  kerrwald á 3 lass 19 5/7 
        30 2/7 lass, hwaraf löper för Bärbo    5 1/3
5. 1 3/7 lass hårdwald                                1 3/9
6. 6/7 tunnlandh hårdwald á ½ lass              3/7                                    12 2/7

7. Hager af stenig marck med små graanskoug
    kan halfwa sommaren vnderhålla 4 koor.
    Humblegård till 30 stängers landh.
   
    Oskattlagde Torp på detta hemmans del
Muurmestartorpet. Oskattlagd haar desse lägenheeter
IV. graan och talljordh                48/56
V. gran biörjordh1 medh swart
VI. ahlmylla                                1 16/56
        2 8/56 tunnlandh , ähr åhrligen                                     1 4/56
VII. 5/7 tunnlandh, hårdwald á ½ lass                                                5/14

Skräddarstugan Sammaledes oskattlagd
I. graan och biörckjordh          24/56
II. Samma jordemån                20/56
III. J lyka måtto                        16/56
        1 4/56 tunnlandh, det årlige vtsädet                            30/56

Ähr Bolby tillyka medh Nääs 5 hela hemman, hwars uthmarck näst-
föregåendhe Bladh sampt på General Chartan anteknat finnes.

                    Mätt Anno 1690 af
                                 Erik Agner

__________________________
1) Egentligen biörkjordh