C10:123


(Karta i två delar
C10:123 Text
C10:124 Kartbild
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

                {A. Crono skattehemman 1, Hans Konglig Mayestäts, af hans Excellence hög-
                {    wälborne herr grefwe Christopher Gyllenstierna vtj byte vnder-
Bärsund   {    dånigst updragit, men börds rätten hans greflige Excellence förbehållen
                {B. Frälsehemman 1, Salig fru Ebba Gryph Anno 1630 bytt från
                {    Konglig Mayestät och Cronan till lyka med en vtjordh i samma hemman
                {    jnrächnat, som beståår af    4 : 18 : 4 4/5 ... Sölfwermynts Ränta.

A eger i Bya måhl 6 1/3 och B. 6 stänger, hwar effter dee i vnderskrefne egor råda.

                                                                                     A                       B                 
                                                                                    Åker        Eng   Åker       Eng
                                                                                    tunnland  lass  tunnland  lass 
I. Starck biörck graan och talljord      12 40/56
II. Samma slags jordmåån                  11 16/56
        24 tunnlandh. Fördelningen                                12 18/56          11 38/56

III. 9 1/14 tunnlandh bärande fräcken
         och starrwald á 3 lass                 27 3/14
IV. 13/14 tunnland hårdhwald
        á 3 ½ las                                        3 1/4
V. 8 3/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass  16 3/7
VI. 13 tunnland kerrwald á 1 ½ lass    19 ½
VII. 5 13/14 tunnlandh kerr och
        sydewald á 1 ½ lass                    8 25/28
    75 2/7 lass fördelas effter tegskiffte                          -      38 19/37      -    36 18/37   
VIII. 2 5/14 tunnlandh kerrwald med
        ahl och små graan-
        skoug, berächnas af tunlandet 1 ½ las                    -      3 15/28
IX. 9/14 tunnland kerrwald á 1 ½ lass                                                      -    27/28

    Hagar
X. Af bergmarck och tallskough, och små
    ahldrogar uthi kan föda 6 koor, kommer bägge till
    Näset
XI. Af hårdswalds betes marck, medh biörck
    och tallskoug bewuxen på somblige ställen.
    hörer och bägge gårdarna till.
XII. består en del af berg marck medh små
    ahl och tallskoug och godt beete för 4 koor.
    Kommer A allena till.

Skoug och mulbetes beskaffenheet finnes på Carthan
och wederbörlige ställen hwar lägenheet för sig på det
tydeligast Annoterat och förteknat.
Fiskie bestående af 8 katzeståndh, jtem 5 a 6 som-
mar notewarp, mierdelägen, winternot ihop med
andre sochneboor, uthi leeke och andre tydher om året
tämmelig godt. Humblegård till A. 100 stängers landh.
                         B. jngen humblegårdh.

    Oskattlagde dagswärks torp på Bärsunds egor uptagne.

    Kiällstugan kommer skattegården A. till
XIII. Ahl och tall leerjordh med ör ibland 1 16/56
XIV. ahl och tall löösmyllejordh                   46/56            2 8/56
XV. 1 1/7 tunnlandh kerrwald á 2 lass        2 2/7
XVI. 4 2/7 tunnland kerr och hårdwald á 2 lass 8 4/7            -    10 6/7
XVII. hage af ahl skougswald, bete för 1 koo.

    Lilla Askugnen kommer andra gården B till
XVIII. Tall och moolerjord högländh, är
            och gruusblandat                            1
XIX. Samma slags jordemån                    44/56               -          -            1 44/56      
XX. 1 6/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass                         -          -               -         2 4/14
                                                                ___________  A__________ _ B_____________
   Summa på hwardera gården andehl i åker och eng    7 13/56  53 2/7   6 41/56  40 1/10

    Räntan på desse legenheeter effter Methoden
        På A.                                                På B.
Åkren á 6 korn         15 : 19 : -                                14 : 22 : 12
15 lass höö               12 : 16 : -        13 ½ lass höö   11 : 4 : -
Skougen                    1 : 16 : -                                    1 : - : -
Bete                            - : 10 : -                                    - : 9 : -
fiskie                          1 : - : -                                      1 : - : -
Torpets åker a 5 korn  2 : 4 : 10            á 4 korn        1 : 11 : 2
Eng dito                     3 : 12 : -                                    - : 8 : -   
                                 36 : 17 : 10                             29 : 22 : 14