C10:125


(Kartakt i tre delar
C10:125 Text
C10:126 Kartbild

C10:127 fortsättning text och kartbild
över torp på Hool
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Hool Säterye af twänne hela skattehemman, Reducerade som Donation,
        ifrån wälborne fru Karin Stormhatt ; men sidermera ifrån
        Konglig Mayestät och Cronan af Räntemestaren Wälborne Herr
        Jacob Sneekenberg åter vtbytte emot andre frälsegodz

                                                                                                    Åker        Eng
1. Högländh starck graan och eenjord        16 48/56                  tunland    lass
2. Starck graan och eenjord                        14 36/56
        31 28/56 tunnelandh. Men årligen                                     15 42/56
3. 12 3/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass        24 3/14
4. 15 5/14 tunnlandh syde och hårdwald á 3 lass  46 1/14
5. 7 tunnlandh hårdwald á 1 lass                    4
6. 4 tunnlandh hårdwald á 1 lass                    7                                         81 2/7

Hagar
{7. Stenig marck med små tallskoug, kan vnder-
{     hålla 6 koor halfwa sommaren
{8. Af moowald med små tallskoug, kan halfwa
{    sommaren öfwer föda 4 stycken koor.
{9. Ahlskougs hårdwald och god beetesmarck
{    för 4 stycken koor, till engiarna opgees.

11. Tompt, beete för 2 kalfwar.

    Ähr bohlby och hafwer nodtorfftig skoug och
    bete på vtmarck, som Charta föregående
    5:te bladet uthwyser.
    Gallstrands fiskie med notedrachter winter och
    sommar, uthi Jnsiön Långhallsen.
    Humblegård wed 100 stengers landh.

    Oskattlagde Dagswärcks Torp på Hols egor.

    Skiäret
16. Grund sandmylla heller tall och moojordh
17. Samma slags jordemån
        1 24/56 tunnlandh. Men åhrligen                        40/56
18. 1 4/7 tunnlandh med små biörckskoug
                bewäxt kerrwald á 1                    1 4/7
19. 1 6/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass         1 6/7                    3 3/7
20. Hage af biörck och tallskoug, betes
     marck för 3 koor.

    Norrlöten
XI. Högländh och lätt tall och moojord    1 8/56
19. Högländh och lätt tall och sandmylla 1 4/56
        2 12/56 tunnlandh á     årligen                             1 6/56
13. 1 5/7 tunnland hårdwald á 3/4 lass      1 2/7
14. 3 2/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass       3 2/7                     4 4/7    
15. Hagen, af små tallbuskar och mager
    marck, kan föda 2 kalfwar.

    Continuation nästfölliande bladh.

(Med svag text längst ned i marginalen:)
Reviderat 1749 och observerat som ses i sista
Columnen på beskrifningen 11 (L L ?)

(Senare noteringar t.h. om kolumnerna med Åker och Eng:)
Efter obser-vation
(1:) 17 : 20
(2:) 15 tunland 28 kapland

(3:) lika
(4:) 14 tunland
(5:) 4 tunland
(6:) 9 Tunland

(16.17:) Lika
(19:) Lika
(XI. 12:) lika

(13:) 1 15/16
(14:) 3 1/8