C10:130


(Kartakt i två delar:
C10:129 Nedvikt flik, under vilken hela överskriften kan läsas
C10:130 Text och kartbild
)

(Överskrift från C10:129)
Jönåkers härad    Lunda Sochn

Hällfalla Cronohemman 1/4, hwillket till största delen i Östergötland belägit.
               Ähr Lands Staten till löön anfördt. Hafwer underskrefne lägenhee-
               ter.
                                                                                                    Åker        Engh
1. Starck grund och jämb flåt biörck och lerjord    2 32/56
2. Samma slags jordemåhn                                     3 32/56
        6 8/56 Tunland 
    Det årlige uthsädet                                                                  3 4/56
3. 4 13/14 tunland, Mager hårdwall á ½ lass        2 13/22
4. 3 1/14 tunland, hårdwall á ½ lass                      1 4/7
5. 6 4/7 tunland hårdwall á 1 ½ lass                      9 6/7
6. 3 9/14 tunland hårdwall á 1 lass                        3 9/14
7. 33 ½ tunland hårdwall á 1/8 lass                       4 3/16
8. 11 3/7 tunland, kerr med små ahlskoug á 1 lass 11 3/7
9. 5/14 tunland, hårdwall á ½ lass                         5/28                            33 37/112

10. En hage ny intagin af uthmarcken, består mäst,
    af berg och stenmarck med tallskoug.
    bete för 4 koor.

Desse twenne hemman är belägne på Crono Allmenningen Kåhlmården
hafwandes nödtorfftig fång och weskoug, så och godt mulbete för uthan
sine hager, på Allmenningens uthmarck.
Humblegård ingen, intet fiskie.

(Text på kartbilden till Hällfalla t.v.:)
Krullens Egor
Eekpohle

Qwarseboo        Sochn
Östergöth-         land
Östergiötlands allmenning möther
Hällfalla
Hälfals kiälla
Små gran
Åker-marck
Skoug
Norrtorps egor
Häll

Scala Ulnarum

(Text på högra sidan av uppslaget:)
Norrtorp Cronohemman 1/4, indelt på Lands Staten,
            och befunnit af underskrefne
            tillegor
                                                                                                      Åker        Engh
1. Jembflåt grund miöhl sandjord            4                                  Tunland   lass
2. Sand och lättjord                                  3 20/56
        7 20/56 tunland
    Det årliga vthsädet ähr halfparten                                            3 32/56                  
3. 15 5/7 Tunland hårdwall á ½ lass                 7 9/14
4. 3 Tunland sydewall á 1 lass                          3
5. 3 3/14 Tunland mager hårdwall á 1/4 lass     45/56
6. 4 11/14 Tunland tufwig hårdwall á 1 ½ lass 7 5/28
7. 7 ½ Tunland hårdwall med små
        biörckskoug á 3/4 lass                               5 5/8                                  24 1/4

8. Hagen består af tall en dehl och biörckskoug
    ibland kan föda 6 koor.
9. En lyten hage afrögd kan föda 1 koo.
    Humblegård 100 stänger.

(Text på högra kartbilden, till Norrtorp:)
Uthmarcken tager här emoth
Tallskoug
Stenmarck
Tallskoug
Biörck
Norrtorp
Linda
Ahlskoug
linda
Hällfalla egor

Tallskoug

Schala Ullnarum

Mätte Anno 1694
af
    Erik Agner

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
Hällfalla med beskrifning afritas till slutet af Januari månad 1851