C10:132


(Överskrift:)
Halla Sochn

            {A. Cronohemman 1 förmedlat till ½ Jnfanterye Boställe
Wälby {B. Cronohemman 1 förmedlat till ½ } Lands Staten anslagne
            {C. Cronohemman 1 förmedlat till ½ }
                   Hafwer tegskiffte både uthj åker och eng, af lyka stångtal uthj
                   underteskrefne lägenheeter.
                                                                        A.                  B.                   C.                
                                                                       Åker      Eng  Åker      Eng  Åker       Eng
1. Starck gran och enjord    8 48/56              tunland  lass  tunland  lass   tunland  lass
2. Starck gran och leerjord  8 36/56
3. Starck gran och enjord    18 20/56
        35 48/56 Tunland
    Fördelningen emellan gårdarna                11 53/56        11 53/56         11 53/56
    Det årliga vthsädet ähr hallfparten             5 54/56         5 54/56            5 54/56

4. 5 tunland hårdwall á 2 lass    10
5. 10 11/14 tunland hårdwall
                    á 1 3/4 lass             18 7/8
6. 13 4/7 tunland syde och
               hårdwall á 2 1/4 lass   27 1/7
        Summa 56 1/56 lass
    Fördelningen emellan gårdarna                        -    18 2/3      -    18 2/3        -    18 2/3
7. 1 5/14 tunland hårdwall á 1 ½ lass 2 1/28        -         2/3      -        2/3         -        2/3           
  Summa på hwardera gårdens                    A.                        B.                         C.
  åker och eng                                             5 54/56 : 19 1/3   5 54/56 : 19 1/3   5 54/56 : 19 1/3

Hagar
{8. Af små tall och biörckskoug godt bete för 1 koo kommer A till.
{9. Äfwen slät marck godt bete för 1 koo kommer B. till
{10. En liten, kommer C. till kan föda 2 kallfwar.

Denne by ähr Båhlby och hafwer sin instängder skoug som
består af mästedelen bärg och steenmarck och små tall och
gran buskar, så att både wed brand gierdsell och stöör
mestedeln annorstädes kiöpa måste, knapt muhlbete,
nödtorfftigt winter och sommar fiskie uthj Yngarn och Hallebo-
siön, serdeles i mörtleekar om wåhren.
Humblegård hafwer A: 50 stänger
B. ingen
C. Humblegård    30 stänger

Räntan på hwardera gården
Åkren á 5 korn                12 : 2 : 20
3 ½ lass höö á 3 marck     2 : 28 : -
fiskie aestimeras för         1 : -    -   
                                        15 : 30 : 10

(Text på kartbilden:)
Halla kiyrcka
Klåckar-stuga
Praestegårds egor
Solldatstuga
Hallbosjön
Ällestad egor
måse
Yngaren
Klintöö
Glaas-berget
åker marck
åkermarck
Stenbacka
Wälby
Sunds egor

Scala Ulnarum
(Senare noterat vid skalstocken:)
Parte pollius quarta pro 100 : ulnisas sumta.

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
Reviderad och approberad 1730
Observationerne kunna sees
här åfwan till 

(Senare notis i vänstra marginalen:)
Wid Chartans Revi-
derande befans
innehållet för åkren
771, 77:2, 773
tillsammans
wara 35 Tunnor 7 kappar