C10:133


(Överskrift:)
Jönåkers härad    Halla Sochn

                    {A. Cronohemman                1.
Ballerstad    {B. Frällsehemman               1.
                     {C. Frällsehemman               1.
    Desse hemman ähr lyka rådande både i åker och eng, dhenne
    dhe mestedelen i tegskiffte hafwa, men odeltan skoug och vthmarck
    sampt fiskie watn, hwilka består af underskrefne lägenheeter.
                                                                            A.                    B.                     C.               
                                                                           Åker       Eng   Åker      Eng    Åker      Eng
                                                                           tunland  lass    tunland  lass    tunland  lass
1. Sköön gran och enjord    15 40/56
2. Starck och något grund
    gran och talljord                7 20/56
3. Starck gran och ahljord    1 20/56
4. Sköön gran och enjord    19 18/56
5. Backug och mycket sträng
    biörck och talljord            7
        50 42/56 Tunland
    Fördelningen emellan gårdarna                    16 51/56            16 51/56        16 51/56

6. Biörck och talljord                                         1
7. Biörck och talljord                                                                    6/56
8. Sammaledes biörck och talljord                                                3/56
9. Starck ahl och talljordh                                                                                    25/56
10. Biörck och talljordh                                                                30/56                                 
    Summa på hwardera gårdens åker                17 51/56           17 34/56         17 20/56
    Det årlige wthsädet ähr halfparten                  8 53/56            8 45/56            8 38/56  

    Hästnääskierret
{11. 16 6/7 tunland tuuter och wählbelägen starr och
{    fräkenbotnwall         á 3 lass              50 4/7
12. 3 ½ tunland diupländt hårdwall á 3 lass 10 ½
13. 8 ½ tunland mestedelen skiön wall á 4 lass 34
14. 16 ½ tunland små starrwall á 1 ½ lass      24 3/4
15. 11 4/7 tunland mager hårdwall á ½ lass    5 11/14
    Å Engen
{16. 17 3/7 tunland måsewalld af små
{                  trindstarr á 1 lass                         17 3/7
{17. 6 ½ tunland samma slags kerrwall
{               á 1 ½ lass                                         9 3/4
{18. 2 5/14 tunland mager hårdwall á ½ lass 1 5/28
            154 1/4 lass
    Fördelningen gårdarna emellan                   (A)   -    51 5/12    (B)  -   51 5/12  (C) -  51 5/12                

    Hagar
{19. Består af ung timber sampt små biörck och vng tallskoug så och
{    temmeligit bete. Lyder till A och B.
{20. af ung tallskoug och moomarck, halfparten men det öfrige ett
{    skönt betes kerr af ahlskoug bewuxit lyder till    C.
{21. Lyder till A } Består af halfparten moomarck och ung tall och furu-
{22. till           B } skoug. Men wed åhn slät betes måsar.
{23. lyder till C }   
{24. hörer C till ähr af små biörck och tallskoug.

    Skougens beskaffenheet ähr på sine wederbörlige ställen Noterat.
    Fiskie till denne by mycket skiönt, med katzestånd och mier-
    delägen uthj Braxens upstigande, sampt med notedrägter
    både winter och sommar.
    Humblegården ähr nys lagder och ännu till ingen perfection   
    kombne.

(Text på kartbilden:)
Meskiarn Lacus
Stenswyken
Gröönsten
Eneby egor
Bettna    Sochn
Bincklinge egor tager emoth
Ung ahl och gran skoug    Småt timber ibland
Stenig betesmarck af tall, biörck, gran och ahlskoug
afgölat marck
Bettna Åå
Solldatstugur
Sten backa
hage
hage
afgölat
Kiellkestad egor möther
Sqvackermåse
tallskoug
ung tallskoug
Stenig marck
åker marck
Ballerstad
Sten-backe
Tallskoug småt timber ibland
ahl kerr
Hallboo-siön
Eldshollmen

Scala Ulnarum

Anno 1691
mätt af
Erik Agner

(Senare anteckning i nedre marginalen:)
reviderat in april 1740
för jemnföring emot Baron
Hindrich Falckenbergs byte,
Engens innehåld befans 73 5/? tunland