C10:137


(Överskriften kan läsas i sin helhet på C10:126,
men redovisas även här:
)

Jönåkers härad            Nykiörcka Sochn

                    {Cronohemman 1 hellt förmedlat af Räntan 20 marcker fläsk
Toorstadh    {Ähr Ruststam under Konglig Mayestätts Lyff Regemente, och finnes
                    {af fölliande lägenheeteer.
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        Tunland  Lass
1. Högländt lagom starck gran och enjord    13 46/56
2. Jämbflåt gran och enjord                           16 48/56
         30 32/56 Tunland
    Det årliga vtsädet                                                        15 16/56

    Sjöängen
{3. 5 5/14 Tunland kerwall á 3 lass    16 1/14
{4. 2 3/7 Tunland hårdwall á ½ lass    1 3/14
    Stoorängen
{5. 15 5/7 Tunland kerrwall á 3 lass    47 1/7
    Tomptar
{6. 6/7 Tunland kerrwald á 2 lass     1 5/7
{7. 2 Tunland kerrwald á 2 lass        4
    Kiyrckängen
{8. 5 3/14 Tunland kerrwald á 2 lass 10 3/7
{9. 3 3/14 Tunland mager hårdwall á ½ lass 1 17/28                      
            Summa på engiarna                                                             82

    Hagar
{10. Slät marck och godt bete för 2 koor
{11. Sammaledes slät marck och godt bete
        för 1 koo.

Fiskie uthj Hallbosiön medh
ett pahr katzor, sommarnoth,
nättiande och andran fiskie wåner
som kan brukas winter och som-
mar, importerar doch ey mera
ähn kostnan.
Detta hemman ähr Båhlby och sin
egen skough instängd, till gierdsell
och stöör att hålla hängnarna wed
macht, af små gran och tall,
humblegård ingen.

Räntan effter Skattläggnings Methoden
Åkren á    6 korn            38 : 20 : 3
25 lass kerrhöö á 20 /:    15 : 20 : -
Bete intet                         -  :  -  :  -
Fiskie intet                      -  :  -  :  - 
                                        54 : 8 : 3

(Text på kartbilden:)
Råtinnge egor
Kiörckebohls egor taga wid
Stenig marck med små graan och    och tallskogh
Lyda egor taga här emot
Ryttarstuga
Åkermark
Kiörckebohl
Nykiörcka
Slääter marck
Toorstadh
Åkermarck
Drögstad egor taga wid
Hallboosiön

1693 mätt
    af
Erik Agner

Scala Ulnarum