C10:138


(Överskrift:)
Jönåkers härad        Nykiörcka Sochn

Wrena Qwarn    Frällsehemman 1. hwilket
                        Hans Excellence Herr Kongliga Rådet Fält-
                        marschalcken och General Gouverneuren
                        högwällborne Greff Nills Bielcke
                        Konglig Mayestät och Cronan i bythe emoth
                        Gäddeholms godsen. J underdånig
                        opdragit, med fölliande Lägenheeter.

                                                                                             Åker    Engh
1. Starck gran och biörckjordh                    4 42/56
2. Samma slags jordemohn                         4 20/56
3. Starck gran och biörckjord något grund 2 24/56
4. Sammaledes                                               42/56
        12 16/56 Tunland
    Det årlige vthsädet                                                           6 2/56

5. 5 Tunland hårdwall á 1 ½ lass        7 ½
6. 4 9/14 Tunland starr och sydewall á 1 ½ lass 6 27/28               14 13/28

    Denne ähr bohlby och hafwer alla
    sine egor innom hanck och stöör,
    som på Carthan finnes Anno-
    terat.
    Fiskie med notedrächter uthj Lång-
    halssen, och Hallbosiön. Sampt
    åhl Canor i åhn nödtorfftigt.

    Jbidem en miöhlqwarn af 2 pahr stenar,
    hwillken föruthan det, att läget ström-
    fall der till fins, ähr siellfwa huuset
    alldeles förderfwat och nederrutt,
    och Mölnaren till lyka med gården
    250 daler kopparmynt åhrligen i Rän-
    ta gifwit, blifwer här effter
    Skattlagd för 20 tunnor spanmåhls
    årlige ränta, sädan huset med hans
    grefliga Excellences kostnad /: som till
    100 daler Söllfwermynt wärderat ähr:/
    upbygd blifwer.
    Sädan kommer gården hädan effter
    i anledning aff skattläggnings Metho-
    den för ett halft i mantalet, med
    underskreffne wiss och owiss ränta
    i ett för alt, att Considereras,
    berächnandes åkren
    á 5 korn                        12 : 12 . 21
    1 1/8 lass höö á 1 daler  1 . 4 . -
    humblegården                - : 8 : -     
                                          13 : 24 - 21

(Text på kartbilden:)
Wrena    bys    egor
Oppunda    häradh
Långhallsen
Quarn
Wrena Qwarn
Skogstorps egor
Stenmarck med biörck och ekeskough
Steenbacke med små ene-skough
Skepdräts egor
Släät marck
Wrena åå
Wrena broo
Afrögd betesmarck
Hage för 6 koor
Stenig marck
Ung och släter tallskoogh
Afswediat
Hallboosiön

Scala Ulnarum

Anno 1691
Mätt af
    Erik Agner