C10:142


(Kartakt i flera delar:
C10:140 överskrift
C10:141 skogskarta till Stenhulta
C10:142 text till Stenhultas kartor
C10:143 inägokarta
)

(Överskrift:)
Oppunda härad

Steenhulta   {A. Frälsehemman 1.   Hans Excellens Herr Kongliga Rådet och Öfwer
                    {B. Frälsehemman 1.   ståthållarens högwälborne Herr grefwe
                                                         Christopher Gyllenstierna
                                                                                                 A                    B                     
A. 1 Betestompt kan föda 6 kalfwar                                       Åker       Eng  Åker      Eng
B. 2 : 3 : 4 Kunna alla i hoop föda 6 kalfwar                          tunnland lass   tunnland lass
5. Lätt graan och eenjordh            20
6. Starck graan och eenjordh         4 32/56
7. Medellmåttig starck graan och eenjordh 7
8. Sammaledes                                            3 19/56
9. Lättlända af diup graan och enjordh       9 44/56
10. Medellmåttig starck graan och een lerjordh 5 4/56
    49 36/56 tunnlandh, hwaraf årlige vtsäde kommer för        12 23/56        12 23/56

11. 13 1/7 tunnlandh kerr och måsewald á 2 ½ lass 32 6/7
12. 3 5/7 tunnlandh kerrwald á 3 lass    11 1/7
13. 11/14 tunnlandh hårdwald á 4 lass   3 1/7
14. 29 5/7 tunnlandh måseluppin kerrwald á 1 lass 29 5/7
15. 8 9/14 tunnlandh hårdhwald á 1 ½ lass    13 1/28
16. 3 4/7 tunnlandh hårdwald medh biörckskog ½ lass 1 11/14
17. 4 1/14 tunnlandh mager hårdwald á ½ lass 2 1/28
18. 19 ½ tunnlandh hårdwald á 1 lass    19 ½
19. 1 6/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass   1 6/7
20. 11 2/7 tunnlandh kerrwald á ½ lass 5 9/14
21. 6 tunnlandh hårdwald á 1/4 lass    1 ½
        122 3/14 lass. Löper på hwar gårdh                                     -      61 3/28      -    61 3/28

    Hagar
{lyda till A {22. af moowald medh små graan och enebuskar, bete for 2 koor
{                 {23. graan och biörckskoug medh hårdhwald för 4 stycken koor
{
{lyda till B {24. Moowald med små graan skoug, bete för 2 koor
{                 {25. af groof graan och biörckskoug, bete för 4 koor

    Hagar till bägge gardarna
{26. af grof tall och graan biörck och ahlskough, för 20 koor
{27. grof tall och biörckskoug kan föda 6 koor

    Skoug och vthmarckens wilkor, finnes beskrefne på Carthan föregående Blad
    Fiskie vthi Stensiön medh mierdelägen i mörtleeken, elliest andra tyder föga eller intet
    Humblegårdhar    200 stengers landh hwardera gården

Brogetorp Frellsehemman ½, högbemelte hans Excellence Herr grefwen tillhörigt.
28. Lagom starck graan och eenjordh
29. Af lyka jordemån
30. Steen bundin och godh talljordh                                (Till A)
        8 tunnlandh. Men åhrlige vtsädet                                4
 
31. 7 1/7 tunnlandh kerrwald á 3 lass    21 3/7
32. 2 1/14 tunnlandh kerrwald med biörckskough 2 1/14
33. 8 tunnlandh hårdwald med små biörckskog á 1/4 lass 2        25
    Hage
34. tall graan och biörckskog uthi, bete för 4 koor
Humblegård    till 200 stengers landh

Hönicketäppa, Cronohemman 1/4 som hans grefwe Excellence genom bytte handfångit.
35. lätt tall och graanjordh            2 28/56
36. Stenig tall och sandblandat jordh 3
        5 24/56 tunnlandh. Men årligen                                  2 42/56
37. 4 ½ tunnlandh kerr och starrwald á 2 lass 9
38. 2 2/7 tunnlandh hårdhwald något stenig á ½ lass 1 1/7
39. 3 2/7 tunnlandh sänck kerr och dywald á 1 lass 3 2/7                13 3/7

     Hagar
{40. består af grof graan och biörckskog, bete för 2 koor
{41. Stenig hage medh biörckskoug, för 2 koor
Humblegård     50 stängers land

Baninge, högwälborne fru Catarina Falckenbergs Frälsehemman 1/4
83. Sandh och moojordh           1 40/56
84. af lyka slags jordemån         1 36/56
85. Starck graan och talljordh    16/56
        3 36/56 tunnlandh, men årlige vtsäde                      1 46/56
86. 3 9/14 tunnlandh hårdwald stenmarck och
                 biörckskog á ½ lass    1 3/28
87. 3 3/7 tunnlandh kerrwald, medh små ahl
                och tallskoug á 1 lass 3 5/7                                        5 23/28
    Hage
88. afrögd stenmarck, bete för 2 koor
Humblegård    100 stengers landh

(Text i högra spalten:)
                                                                                               Åker       Eng
                                                                                              tunnland lass
Skräppetorp Högbemelte Herr grefwes frälsehemman 1/4
74. Jämbnlägen och lagom starck gran lerjord 1 20/56
75. Starck graan och een leerjordh     5 16/56
76. Lagom starck gran leerjordh        4
         10 36/56 tunnlandh, men årligen                                   5 16/56
77. 1 11/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass 1 11/14
78. 7 1/7 tunnlandh hårdwald med biörckskog 3 4/7
79. 11 ½ tunnlandh kerrwald med biörckskog 1/4    2 7/8
    Nybrooengen
80. 1 1/14 tunnlandh kerrwald á 1 lass 1 1/14                                      9 17/56
    Hage    
{81. Afrögd och stenig marck, beete för 1 koo
{82. Afrögd moo och steenwald, bete för 3 koor
Humblegårdh    100 stängers landh

Oxlegården Oskattlagd i lyka mått hens1 Ecxellence grefwen tillhörigt
89. Lagom starck graan och een lerjordh 32/56
90. Samma slags jordemån    48/56
        1 24/56 Årlige vtsädet                                                  40/56
91. 1 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass    1 1/14}                                1 ½
Tompt    C. 1/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass 3/7}

Sömmerskstugan, Oskattlagd, men bytt från
                       Konglig Majestät och Cronan
92. Starck graan och eenjordh    26/56
93. Sammaledes                          32/56
        52/56 tunnlandh Men årlige vtsädet                            26/56

Täppor, och grästompten D: som hens1 greflige Excellence Herr Kongliga
        Rådet och öfwerståthållaren Donerat till Cappellansbord.
94. graan och eenjordh     2
95. Starck gran lerjordh    2
96. Sammalundha           2/56
        4 2/56 tunnland årlige vtsäde                                    2 1/56
    Hagen
97. Slaat ahl och tall mylla, kan plöyas till åker.
    Humblegardh i sin gårdhs tompt. 60 stengers landh.
 
                                         
_________________________
1) Egentligen hans