C10:143


(Kartakt i flera delar:
C10:140 överskrift
C10:141 skogskarta till Stenhulta
C10:142 text till Stenhultas kartor
C10:143 inägokarta
)

(Överskrift:)
Malm Sochn

(Text på kartbilden, upptill och längs högra sidan:)
Steensiöö egor
Steensiön
Tibble och Prästegårds egor möta
(Vänstra sidan:)
Walla egor

(Text t.v.:)
Skon1 marck och små tallskog
Sand marck
biörck skog
Stenbacka med små tallskog
Steenbacka
Hönicketäppa
(I mitten:)
Brogetorp
Stenbacke
Steenmarck med små biörckskoug got bete
Steenbacka med biörckskoug
(Till höger:)
Stenhulta
Skräppetorp
Stenbacka med biörckskog
Oxlegården
Cappellans gården
Kiörcka
Stenbacka    med biörckskoug
Stenbacka
Stiernhälla
(Längst ned:)
Soldatstuga
Steenbacka
god bete marck
Måse
Basinge

Anno 1693 Mätte effter hens
Excellences begäran af Erik Agnerj

Scala Vlnarum
___________________
1) Skön