C10_144

(Kartakt i två delar:
C10_144 Text
C10_145 Kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda härad

Fårssiöqwarn Frälsehemman 1, tillyka medh en Miöhlqwarn, består
                    af vnderskrefne lägenheeter och willkor
                                                                                            Åker       Eng
                                                                                           tunnland  lass
49. Högländh sandhmylla och moojordh        4 8/56
50. Samma slags åkermåån                             2 32/56
    tunnland    6 40/56 tunnlandh. Men årligen                    3 20/56
51. 1 3/7 kerrwald á 1 lass                          1 3/7
52. 3 13/14 hårdwald medh biörckskough 3 13/14
53. 3 3/4 Tranebärs måsewald á ½ lass      1 11/14
54. 1 5/7 kerrwald á 2 lass                          3 3/7
55. 2 1/7 kerrwald á 2 lass                          4 2/7                              14 6/7 

Hage 56. Stenig marck medh biörckskough, beete deri för 1 koo
Fiskie näthiandhe och med miärdlägen i Åhn, kan fångas 4 slags fisk, åhl, gäddor
abbor och mörtar, men intet synnerlig ymnig effter som wed dess strand
är mästedelen grundht watn och medh hohlsteen bott.
Humblegårdh om 100 stängers landh.
Twänne stycken qwarnar á 2 paar stenar hwardera, som gå mästedelen året
om kringh, så och 2 stycken sågar, hwilka tillyka medh qwarnarna sampt
gården ränta till huusbonden 50 tunnor spannemåhl.

Åsiö stugan Oskattlagd torp, hörer jämbwähl hens Excellence grefwen till.
98. Sandh och moo jordh         1 8/56
99. Sandhmylla och moojordh 1 20/56
        2 28/56 tunnlandh hwar af årligen är                    1 14/56
100. 8 11/14 tunnlandh kerrwald á 1 lass 8 11/14
101. 2 3/7 tunnlandh kerrwald med
                 biörckskog á 2 lass   4 6/7                                        13 9/14

Beeteshage 102. Af moomarck medh små tallskough, kan föda 2 koor.
Detta, jämbwähl ofwanskrefne hemman äre belägne på Bolbyns
Steenhulta egor, hwilken hafwer nötorfftig skough sampt godt
muhlbete på vthmarken, hwar af och desse niuta deras afgärda rätt till godo.