C10:146


(Överskrift:)
Oppunda härad        Malm Sochn

Råståck, hans Excellence Herr Kongliga Rådet och Öfwerståthål-
            laren högwälborne gref Christopher Gyllenstiernas
            frälse, hemman 1, är af fölliande willkor.
                                                                                    Åker        Eng
                                                                                    tunnland  Lass
42. Högländh och lätt tall jordh      5 8/56
43. Leerblandat tall och graanjord 4 12/56
        9 20/56 tunnland dett årlige vtsädet                    4 38/56
44. 3/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass    9/14
45. 3 2/7 tunnlandh hårdwald á 2 lass 6 4/7
46. 6 6/7 tunnlandh hårdwald med biörcskoug 6 6/7
47. 2 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass    2 1/14                       16 2/7

    Hage
48. Af stenig marck med tallskough, kan vnderhålla 4 koor.
Gallstrandhs fiskie medh noth och nättiandhe för dess land och strandh, lytet.
Humblegårdh med rys inrättat till 100 stängers landh.

Åhnebäcken Oskattlagd, högbemelte Herr grefwe tillhörigt
103. Sandhmylla och moojordh    20/56
104. Sammaledes                           24/56
         44/56 tunnlandh. Men årligen halfparten            22/56
105. 11/14 tunnlandh Måse och kerrwald                                22/56
Hagen består af stenig marck och biörckskough, kan föda 1 koo.

Ofwanstående hemman sampt detta torp äre belägne på Stennhulta egor, och
niuta nödtorfftig skoug och mulbeete på vthmarcken, som består af dee
lägenheeter som Carthan föregående tredie bladh uthwyser.1

Anno 1693 Mätt af
        Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Österdiula egor
Vtmarc-ken möter
Steenmarck och biorckskough
Afrögd steenbacka
Fårss siön
Stenbacka och moojordh
Råståck
Stenmarck och biörckskough

Steenbacka med små tall-skough
Ånebäcken

Scala vlnarum

(Senare text i nedre, vänstra hörnet:)
För jemföring emot 1743 års
Skattläggning öfwer hemmanet
Råståk är Chartan til dess
Uträkning pröfwad sama år
uti December Månad och
befunnen som följer nembligen
Numero 42 jnnehåller 5 : 16
              43.                 4 : 10
              44: 1/4 Tunland á 3 lass    3/4
              45. 3 5/8            á 1 ½      5 7/16
              46. 8 ½              á ½         4 1/4
              47. 2 1/8 (överstruket)
                    åkerhö                        1             

__________________________
1) Här avses kartan över Stenhulta skog och utmark, C10:141