C10:148


(Överskrift:)
Oppunda härad        Malm Sochn

Österkolberga, gammalt Cronohemman, men nu hans
Excellens Herr Konliga Rådet och Öfwerstååthållarens hög-
wälborne Herr grefwe Christopher Gyllenstiernas
frälse Beståendhe af ½ mantahl effter Jordebooken
medh effterskrefne wilkor och lägenheeter. Nembligen
                                                                                                Åker        Eng
                                                                                                tunnland  lass
66. Högländh och lagom starck tall och biörckjord  2 44/56
67. Högländh och lagom starck tall och biörckjord  3 40/56
68. Sammaledes                                                        2 28/56
        9 tunnlandh. Men årligen                                                   4 ½

    Står nästfölliande bladh:
69. 5 3/14 tunnlandh hårdwald medh biörckdkoug 5 3/14
    Samma bladh:
70. 5 1/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass                    5 1/14
71. 2 5/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass                     7 1/14                   17 5/14

Kalftompt 72. Stennwalds bete, kann doch föda 4 kalfwar halfwa sommaren.
Hage    73. af stenig marck medh skön biörckskough, beete för 4 koor.

Detta hemman är belägit på Steenhulta egor och hafwer godh skoug
till gårdfång och wedebrandh, sampt godt muhlbeete.
Fiskie för hemmanets galldstrandh medh noot och nättiande, kan
fångas gäddor, abbor och mört, uthi leeketydherne, medellmåttigt.
Ny lagder humblegårdh om 50 stängers landh.

Anno 1693
            Erik Agnerj

(Text på kartbilden, högra sidan:)
Fårssiön
Karstorps egor
Österdiula egor
Österkohlberga
Granskoug
Biorckskoug och stenmarck
Utmarc-ken

Alnar