C10:150


(Överskrift:)
Malm Sochn

Högen Frälsehemman 1, förmedlat till halft består af nedenskrefne
            lägenheeter och Räntan effter Skattläggnings Methoden.
                                                                                        Åker        Eng
                                                                                        tunnland  lass
1. Medellmåttig starck granjord            6 20/56
2. Medellmåttig starck graan och biörckjord 4 17/56
3. lätt ahl och talljord                            1 38/56
4. lätt ahl biörck och talljord                    22/56
     12 31/56 tunnlandh. Årlige vtsädet                            6 31/112
5. 3 3/56 tunnlandh sydewald á 3 ½ lass 10 ½
6. 3 3/4 tunnlandh sydewald á 1 ½ lass    7 3/4
7. 3 tunnlandh hårdwald á 3 lass              9
8. 7 23/56 tunnlandh kerrwald á 3/4 lass  5 ½
9. 4 tunnlandh kerrwald á 3 lass               12
10. 1 11/28 tunnlandh hårdwald á 1/8 lass ½                                45 1/4

    Beteshagar
11. Består af stenig marck, med tall och biörckskoug, för 3 koor.
12. Af berg och moo marck medh tall och biörckskoug, bete
     för 3 koor.

Detta hemman niuter effter afgärda rätts willkor, nödtorfftig skoug och
muhlbeete på Bolbyns Tibble och Mallms Prästegårds egor, bese Cartan
folio
Humblegårdh till 100 stängers landh. Fiskie intet.

    Räntan effter Skattläggnings Methoden
    Åkren á 5 korn            13 : 8 : 15
    16 lass höö                  12 :  -  :  -
    Beete                            -  : 10 :  -
    Humblegårdhen           -  : 4 :  -            25 : 22 : 15 :

Mätt af extraordinarie landtmätare
Utter, Caculerat och Renoverat af
            Erik Agnerj

(Text på kartbilden:)
Tibble Afradz hegnar möta
Strökers engiar taga wid
Hielmsiön
Högen
Steenbacka
Skoug och utmarcken möter

Scala Vlnarum