C10:152

(Överskriften kan läsas i sin helhet under C10:151:)
Oppunda härad        Malm Sochn

Steenkulla Cronohemman 1/4, hans Excellence Herr Konglige Rådet och
        Öfwerståthållaren högwälborne grefwe Christopher Gyllen-
        stierna har af hans Kongliga Mayestät detta i vnderdånigheet
        sig tillbytt emoth åthskillige dess frällse gods här uthi Söder-
        mannelandh, besående af vnderskrefne lägenheeter.
                                                                                            Åker          Eng
                                                                                            tunnlandh  lass
1. Starck biörck och skougsleerjordh        1 40/56
2. Sammaledes                                          1 14/56
3. Sandhmylla                                              11/56
4. Sandh mylla                                               6/56
5. Sandh mylla och moojord                         5/56
        3 20/56 tunnlandh. Men åhrlige vtsäde                      1 38/56
6. 7 9/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass        15 2/7
7. 1 ½ tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass        2 1/4
8. 3 ½ tunnlandh kerrwald á 2 lass            7
9. 1 4/7 tunnlandh sydewald á 3 lass        4 5/7                                29 1/4

    Hagar
10. Består af berg och stennmarck sampt biörck och tallskoug
    kunna bägge föda 8 koor halfwa sommaren öfwer
11. Stenig marck och godt bete för 2 kalfwar halfwa sommaren

Detta hemman är vptagit på Crono allmenningen till störstedelen, men dett öfriga
vpå Bolbyn Remmarådh egor, niutandes af Crono allmenningens vthmarck
Nödtorfftig skough så wäl som muhlbete, fiskie vthi Mörsiön ringa.
Humblegård om 30 stengers landh.

Effterskrefne engh på Crono allmenningen belägin, är till en dehl af
af1 detta hemmans åboor, så wähl som Salig Landshöfdingens Herr Jacob
Fleming och dess Antecessorer, Cultiverat, och nu af fölliande god-
heet.
        Karsstorph och Wrååengh , kallat
    I. Kerr och fräckenwald á 2 lass          42
    II. Starr och fräckenwald á 2 ½ lass    36 1/14
    III. 4 ½ tunnlandh kerrwald á 1 lass     4 ½                  82 4/7

    Ränttan effter Skattläggnings Methoden
    Åkren á 4 korn        2 : 16 : 23
    13 lass kerrhöö       6 : 16 :  -
    Skough                    - : 12 : -
    Mulbete                   - :  8  :  -   
                                                        9 : 20 : 23

    Räntan af Karsstorp och Wråå engiar
    41 lass höö á 16 /:        20 : 16 : -

    Mätt af Extraordinarie Landtmätaren Vtter
    men Renoverat af Erik Agnerj

(Senare anteckning:)
Stenkulla
Äng Numero 6 - Jnnehåller effter uträkning 6 9/14 tunnland
                            Differens 1 tunnland
        Numero 7 och 8 finnes men intet på Chartan

(Text på kartbilden:)
Vtmarcken tager wid på den-ne sidan
Vtmarcken stöter här in-till
Möörsiöön
Stenig marck af groof tallskoug
Stenmarck och biörckskough
berg och sten marck med tallskough
Stenig marck
Bergh och stenig marck med ahl biörck och tallskough och god bete
Steenkulla
bergh och tallskoug
Stenig marck och biörckskough
Myrsätter hägna till

Alnar

(Senare anteckning i nedre marginalen t.h.:)
Reviderad 1727 i october

_______________________
1) af skrivs två gånger