C10:153

(Kartakt i två delar:
C10:153 Text
C10:154 Kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda härad

Myrsätter Cronohemman 1/4, Konglig Mayestät och Cronan ifrån bytt af hans
                Excellence Herr Kongliga Rådet och Öfwerstååthållaren Herr grefwe
                Christopher Gyllenstierna emot andre dess frällsehemman
                och uthi Sudermannelandh belägne, bestaende detta af ne-
                dan skrefne lägenheeter och vthrymme.
                                                                                            Åker          Eng
                                                                                            Tunnland  lass
1. Ahl och talljord med steenöör    2 28/56
2. Sandmylla med steenöör            2 26/56
            4 52/56 tunnlandh, men årlige vtsäde                     2 27/56
3. 7 1/7 tunnland kerr och starrwald á 2 lass    14 2/7
4. 2 11/14 tunnland kerrwald            á 3 lass    8 5/14
5. 1 6/7 tunnland sydewald               á 2 lass    3 5/7
6. 2 5/28 tunnland kerrwald              á 2 lass    4 5/14
7. 3 2/7 tunnland stenig hårdwald     á 1 lass    3 2/7
8. 1 tunnland kerrwald                      á 3 lass    3
9.    tunnland stenig sydewald          á     lass    1 1/4                        38 1/4

    Hagar
10. Består af biörck graan och ahlskough sampt stenigh betes
     marck, kan halfwa sommaren vnderhålla 5 koor.
11. Af sydewalds marck, kan halfwa sommaren föda 1 kalf.

Detta är upptagit på Crono allmenningen Kolmårdhen och hafwer nödtorfftigh
skough till timber, wedebrandh, gärdsellstör löfbrått och andra tarfwor.
Fiskie intet, Humblegårdh till 40 stengers landh, medh rys inrättat.

Lasstorp Cronohemman 1/4, men af högbemelte Herr grefwe uthbytt.
I. Biörck och talljordh        2 42/56
II. Af lyka slags jordemån  2 46/56
        5 32/56 tunnlandh : Men åhrligevtsäde                    2 44/56
III. 7 5/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass                                            14 5/7

Hage IV. Af biörck och granskoug och skönt beete för 3 koor.
    V. Består af stenig marck kan vnderhålla 1 kalf halfwa sommaren.

Ähr afgärda på Tibble och Mallms Prästegårds egor, hwarest finnes
skoug till alla nödwändiga Reqvisita, sampt godt mulbeete.
Fiskie intet. Humblegårdh till 15 stängers landh.
   
    Räntan på ofwanskrefne hemman effter Methoden.
Myrsätter {Åkren berächnat á 4 korn        3 : 23 : 15
                 {16 ½ lass starrhöö                   8 : 4 : -
                 {Skougen                                  -  : 16 : -
                 {Muhlbete                                 - : 10 : -      12 : 21 : 15 

Lasstorp  {Åkren á 4 korn                        3 : 5 : 14
                {4 ½ lass höö                            2 : 14 : -
                {Skougen                                  -  : 16 : -
                {Muhlbete                                 - :  3  : -        6 : 6 : 14

Blååsnäs Cronohemman ½ är anslagit Jnfanterie
               Staten, och består af nerskrefne lägenheeter
               Nrmbligen    J Wingåker Sochen
1. Af starck graan och biörckjordh    3 ½
2. Samma slags jordemån                  3 ½
        7 tunnland Men åhrlige vtsädet                            3 ½
3. 1 3/14 tunnland hårdwald á 2 lass    2 3/7
4. 4 tunnland sydewald á 3 lass            12
5. 1 5/7 tunnland sydewald á 1/4 lass   3/7
6. 3 13/14 tunnland kerrwald á 2 lass   7 6/7                        22 6/7
    Hage
7. Af stenig marck och mäst af swediat, kan föda 4 koor
8. Stenig marck, kan vnderhålla 2 kalfwar halfwa sommaren öfwer
Detta är belägit på Bonnerå egor, nödtorfftig fångskoug och bete här till.
Humblegård 50 stenger.
Fiskie medh katzeståndh och notedrächter nödtorfftigt.