C10:155

(Överskrift:)
Oppunda härad        Malm Sochn

Skougstorp Cronohemman 1/4 Men genom byte hans Konglig Mayestät och
                   Cronan ifrångångit till hans Excellence Herr Kongliga Rå-
                   det och Öfwerståthållaren högwälborne Herr grefwen
                   Christopher Gyllenstierna, som dett nu Posside-
                   rar och jnnehafwer, bestående af fölliande lägenheeter.
                                                                                    Åker        Engh
                                                                                    tunnland  lass
1. tall och biörck heller moo leerjordh    1
2. Samma slags jordemån                        1 24/56
        2 24/56 tunnlandh Men årlige vtsäde                1 12/56
3. 4 4/7 tunnlandh kerrwald á 2 lass        9 1/7
4. 4 tunnlandh kerrwald á 1 lass              4                                13 1/7

Detta är uptagit på Crono Allmenningen Kohlmården hwaraf det har
nödtorfftig skoug och mulbete så in- som vthom hägnarna, af fång
skoug timber gärdsell stöör och löfbrytandhe.
Nödtorfftigt fiskie medh katzeståndh om sommaren och winter
nooth, uthi jnsiögarna Mellan- och Stensiön.
Humblegårdh om 40 stängers landh.

    Ränttan uppå desse lägenheeter
    Åkren á 4 korn            1 : 26 : 23
    5 1/4 lass höö              2 : 20 : -
    Skougen                       - : 8 : -           
    Beete                            - : 3 : 12      4 : 26 : 11

Steensiötorp Cronohemman 1/4, sammaledes bytt från Konglig Mayestät och
                     Cronan.
I. Sandhmylla och moojordh              26/56
II. Sand mylla medh öhr och gruus    40/56
        1 10/56 tunnlandh men åhrlige vtsädet                33/56
III. 10 tunnlandh starr wald á ½ lass    5
IV. kerr och måsewald                          1                                  6

    Hagar
V. Af små biörck och timber skough, sampt stenig och
    mager beetes marck, kan vnderhalla 4 koor.
VI. godh beetes marck för 2 kalfwar halfwa sommaren.
VII. af små lööfskough och godh betesmarck för 2 koor.
VIII. denne hage medh een stuga som har hwarcken åker
    heller engh är af Salig Herr landshöfdingen högwälborne
    Herr Jacob Flemingh af Allmenningen instengdh, be-
    stående af biörck och tall timberskough, kan halfwa
    sommaren vnderhålla 6 koor.

Ähr sammaledes upbygd på Crono Allmenningen, och haar
godh skoug till timber gårdhfång och wedebrandh.
Fiskie äfwen som ofwanståendhe hemman vthi Stensiön och Näs-
narn.
Humblegård om 40 stengers landh.
    Räntan af ofwanskrefne lägenheeter.
    Åkren á 4 korn                    - : 28 : 8
    2 3/8 lass höö á ½ daler     1 :  6  : -
    Skougen                              - :  5  : -                           
    Muhlbete                             - :  2  : -        2 . 9 : 8

Mätt af Extraordinarie
Landtmätaren Petter Utter, men
Renoverat af Erik Agner

(Text på högra sidans kartbild:)

Scala Ulnarum

Vtmarcken tager [] denne sidan emot
Måse
Sand och moojord
Skougstorp
Steenbacka och moojord
Malmsiön
Stenmarck och berg med tall och biörckskough, godt bete deribland
Sten och bergh marck med tall och biorckskog
Steensiön
Stensiotorp
Näsnarn

(Senare text i nedre marginalen t.h.:)
Reviderad 1728 i october
och Richtig