C10:156

(Överskrift:)
Oppunda haradh1

Vbsala Skattehemman 1, förmedlat till halfft, hwilkens
            Ränta hans Excellence Herr Kongliga
            Rådet och öfwerståthållaren högwälborne
            Herr gref Christopher Gyllenstierna af Konglig
            Mayest och Cronan i vnderdånigheet sig
            tillbytt, och har fölliande lägenheeter.
                                                                                            Åker        Engh
                                                                                            tunnland  lass
1. Starck graan och biörckleerjordh 6 14/56
2. Starck gran och biörcklerjord ör kring backa 6 8/56
            12 22/56  . Men årlige vtsädet                                6 11/56
3. 6 5/7 kerrwald á 2 lass                   13 2/7
4. 8 ½ tunnlandh hårdwald á 1 1/4    10 5/8
5. 3 3/8 tunnlandh sydewald á 2 lass  6 3/4
6. 1 6/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass   1 6/7
7. 6 tunnlandh hårdwald 1 lass           6                                            38 5/7

    Hagar och tompter
8. af stenig marck och biörckskough, beete för 4 koor, tills engiarna
    upgifwes.
9. Af stenig betes wald, kan halfwa sommaren föda 2 kalfwar.

Fiskie uthi Näsnaren medh katzeståndh och notedrächteer. Nödtorfftigt.
Denne gård niuter på Tibble och Prästegårds egor god skoug och mulbete.
Humblegård om 300 stängers landh.

        Mätt och Calculerat af Petter Vtter
        men Renoverat af Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Scala ulnarum

Vtmarc-ken går här rundt omkring
Stenbacka
Stenbacka

Stenbacka och moo marck, godt fårbete
Steenmarck och
Vbsala hägnar möte
Mase med små tallskough
Näsnarn

(Senare anteckning i nedre marginalen t.h.:)
Reviderad 1728 i october

__________________________
1) Häradh