C10:157

(Överskrift:)
Malm Sochn

Kerrsätter Cronohemman 1/4, hwilkets ränta hans Excellence Herr Kongliga
Rådet och Öfwer stååthållaren högwälborne Herr Grefwe Christopher
Gyllenstierna sig tillbytt från Konglig Mayestät och Cronan, emot sine frälse
gods här uthi Sudermannelandh belägne, befunnes af fölliande egor.
                                                                            Åker        Engh
                                                                            tunnland  lass
1. Graan och sandh mylla        4
2. Samma slags jordemån        5 28/56
        9 28/56 tunnlandh Men årlige vthsädet      4 42/56
3. 10 tunnlandh kerrwald á 1 lass    10
4. 1 4/7 tunnlandh hårdwald á ½ lass 11/14
5. 9 1/7 tunnlandh hårdwald á 1/4 lass 2 2/7                     13 1/14

    Beteshage
6. Af stenig marck medh små biörckskoug, bete för
    4 koor

Ähr afgierda på Tibble och Mallms Prästegårds egor, och niuter med
Bohlbyn nödtorfftig fång och tarfweskoug, sampt godt muhlbete.
Humblegårdh medh 100 stengers landh.

Anno 1694, Mätt af
    Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Gielksätters hage
Tibble och Prästegårdz sampt Afrads engier möta
Leerbo Sochn
Hagas eng
Afrads egor
Afrads egor
Steenbackar små skog
Kerr-sätter
Steen backar ogagnelig

(Senare tillfogad lapp med notis:)
Kierrsätter
Numero 1    3 tunnland 22 kappland Differens 10 kappland
Numero 2    5 1/8 tunland Differens 12 kappland

(Under är en överstruken och oläslig text)

(Nedtill i marginalen, en senare notis.)
Reviderat 1728 i october