C10:158

(Överskrift:)
Oppunda härad         Malm Sochn

Tallsätter hafwer här till stått i Cronones Jordeböcker för 1/8,
Men med Ransaakningen (1)694, effter Skougs ordningen
föröökt till 1/4 Mantahl, och den Ränta som i Cronones
Jordebook, då inskrefs och opfördes, emedan det från
Konglig Mayestät och Cronan till hans greflige Excellence Herr
Konglige Rådet och Öfwerståthållaren högwälborne grefwe
Christopher Gyllenstierna bårtbytas skulle bestående af
vnderskrefe tillegor och lägenheeter. Nembligen
                                                                                  Åker        Engh
                                                                                  tunnland  lass
1. Sand och moojord, eller sandmylla    2
2. Samma slags jordemån                       1 20/56
         3 20/56 tunnlandh. Men årlige vtsädet            1 38/56
3. 12 5/14 tunnlandh kerrwald á 1 lass    12 5/14
4. 1 11/14 tunnlandh kerrwald á 1 lass    1 11/14
5. 9/14 tunnlandh hårdwald á ½ lass          9/28
6. 2 3/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass        4 3/7                    18 25/28

    Hagen
7. Af berg och steen marck med biörckskough, medell-
    måttigt muhlbeete, kan föda hela sommaren 4 koor.

För uthan ofwan skrefne lägenheeter har detta på vthmarcken och Crono-
allmeningen, hwarest dett vphugit och belägit är, god skoug och beetes-
marck, till dess nödtorffigheeter.
Fiskie för dess gallstrandh med nättiandh och mierdelägen lytet
Humblegårdh om 20 stengers landh medh rys inrättat.

Anno 1694, Mätt af
          Erik Agner 

(Text  på kartbilden:)
Vtmarcken här vthom-kringh
Fiällarn Lacus
Fiällaren Lacus
berg och stenig marck
tall och graan
groof timberskough
Pårse liung måse
ahlkerr
Steen och berg marck med tall och gran timber skog
Bast skough
Stenbacka med biörckskoug
Bastskoug ibland
Steenbacka
Tallsätter
Steenbacka
Malmsås egor

Schalan är Alnar

(Senare anteckningar nere t.v.:)
Genomräknad för 1729 års
Skattläggnings skull och
riktig befunnen. Stockholm
den 10 September 1778 C Westrell

Reviderad 1728 i oktober
Richtig