C10:160

(Kartakt i 2 delar
C10:159 här kan hela rubriken läsas
C10:160 resten av karttext och kartbild
)

(Överskrift som finns under C10:159)
Oppunda härad        Malm Sochn

Wästeråsen Cronohemman 1/4, hwilket ifrån Konglig Mayestätt och
                    Cronan hans Excellence Herr Konglige Rådet och Öfwer-
                    ståthållaren högwälborne Herr grefwe Christo-
                    pher Gyllenstierna i vnderdånigheet sig till-
                    byter, och haar närskrefne lägenheeter.
                                                                                                Åker        Engh
                                                                                                tunnland  lass
1. Högländh grund och starck tall och moojord    1 48/56
2. lyka jordemån                                                    2 24/56
        4 16/56 tunnlandh. Halfparten årligen                            2 8/56
3. 6 1/14 tunnelandh kerrwald medh små alskog  6 1/14
4. 5 tunnlandh hårdwald á 1 lass                  5
5. 7 5/4 tunnlandh måsewald á 1/4 lass        1 13/14
6. Kerr med biörckskoug mycket sänckt
    kan slåås när torr år, och deraf ber-
    gas till 4 lass höö, som årligen kan räch-
    nas och vpföras                                            4
    Dett öfrige af detta in begrep
    som består af stenbackar och berg
    sampt Holkerret Numero 7, kan brukas
    till beete och 4 kors vnderhållande.

Detta hemman har elliest på Crono allmenningen hwarest det är
belägit, nog sampt skoug och muhlbeete, för sig att åtniuta
Fiskie i Fiällarn för dess landh och starndh lytet och Meriterar
intet arbete och om kostnan.
Humblegardh till 50 stengers landh, med rys inrättat.

    Räntan på ofwanskrefne lägenheeter
    Åkren á 4 korn               3 : 7 : 4
    4 3/8 lass höö á ½ daler 2 : 6 : -
    Skougen                          - : 16 : -
    Mulbeetet                        - : 7 : -
    Humblegården                - : 1 : -            6 : 5 : 4 :

Anno 1694, Mätt af
        Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Fiällarn Lacus
Kullinge Allmenning möter
Öster-göthlands gränts
Soderåsens hegnar på desse sydor
Sänckt ker med groof graan och biörck
    skough kan rödias till engh
Bergh och steen marck med biörckskough
    och ung talltimber skogh der ibland
Steenbacka afrögd
biörck skough
Stenbacka
Åkermarck
Stenbacka
(Text delvis dold av lagningsremsa:)
..tens hegnar

Swenska Alnar

(Senare text nere t.h.:)
Reviderad 1728 i oktober
Rätt

År 1742 är denne Charta jemförd emot 1729 års Skattläggning
hwarwid befans at Skattläggningen uptager 5 kappland
årligt utsäde mera än Chartae Beskrifningen