C10:162

(Kartakt inskannad i två delar
C10:161 under en nedvikt flik kan hela överskriften läsas
C10:162 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Malm Sockn

Söderååsen Cronohemman 1/4, men förmedlat byte medh Konglig Mayestät
                    och Cronan, hans Excellence Herr Konglige Rådet och Öf-
                    werståthållaren högwälborne Herr grefwe Christo-
                    pher Gyllenstiernas frälse, befinnes effter
                    mätning och Calculation, af fölliande willkor.
                                                                               
                                                                                            Åker        Eng
                                                                                           tunnland  lass
1. Högländh och starck tall och mooleerjord 2 20/56
2. Högländh och starck tall och moo lerjord 2 40/56
        5 4/56 tunnlandh, hwaraf åhrligen berechnas            2 30/56

3. 10 2/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass         10 2/7
4. 2 5/14 tunnlandh hårdwald á ½ lass        1 5/28
5. 6 tunnlandh kerr och måsewald á ½ lass 3                                 14 13/28

    Hage
6. Af stenig marck medh tall och biörckskoug, bete för 4 koor.

Detta hemman är beläget på Crono Allmenningen Kohlmården, och haf-
wer till alle gårdhens tarfwor nödtorfftig skoug sampt godt mulbeete.
Fiskie vthi Fiällarn med ett katzeståndh, kan omkostnan ey wähl betahla.
Humblegårdh medh 200 stängers landh, medh rys inrättat.

    Räntan effter Skattläggnings Methoden
    Åkren á 4 ½ korn                        4 : 15 : 17
    5 lass höö af engen á ½ daler     2 : 16 : -
    Skougen                                      - : 24 : -
    Mulbete och löfskoug                - :  4  :  -
    Humblegården                            - : 2 : -            7 : 27 . 17

     Anno 1694, Mätt af
        Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Fiällarn Lacus
Wasteråsens egor taga wid
Malmsås egor
Moomarck och små tallbuskar
momarck och tallskog
Söderåsen
Stenig mo och öhrmarck
Vtmarcken möter
Steenbacka
Steenmarck och biörckskog
Kalftompt

(Den senare tillagda texten i nedre marginalen t.h.
kan läsas i sin helhet under C10:161, men redovisas även här:
)

Reviderad 1728 i october

År 1742 wid jemförande af 1729 års Skattläggning
            emot denna Charta och Beskrifning, befans
            at den förra uptager 6 Kapland mera åhrligt utsäde
            men deremot 17/28 lass mindre höö, än den sednare.