C10:163


(Överskrift:)
Oppunda häradh

Gafweln Cronohemman 1/4, hans Excellence Herr Kongliga Rådet och Öfwer-
               ståthållaren högwälborne grefwe Christopher Gyllen-
               stierna, af Konglig Mayestät och Cronan sig tillbytt.
                                                                                                     Åker       Eng
                                                                                                     tunnland  lass
1. Högländh sandh och moojord                1 20/56
2. Samma jordemån                                    1 20/56
        2 40/56 tunnlandh, men årligt vtsäde                                  1 20/56
3. 3 tunnelandh kerrwald á 2 lass                6
4. 4 2/7 tunnland hård och kerrwald ihoop á 3/4   3 3/14                         9 9/14

    Hagar 2 stycken
5. af sandh och moo marck medh små tallskoug, bete för 1 koo

Detta är afgierda på Biälkebools egor hafwer nödtorfftig fångskoug och mulbe-
te medh Bohlbyn.
Humblegårdh wedh 100 stängers landh, inrättat medh kupor
        Räntan här på effter Methoden
        Åkren á 4 ½ korn        2 : 8 : 4
        4 1/8 lass höö              2 : 2 : -        4 : 10 : 4  

Biörnmon Cronohemman 1/4. Sammaledes bytt från
                  Konglig Mayestät och Cronan. 
I. Sandh moo och öhrjordh        1 16/56
II. Sammalunda                          1 28/56
        2 44/56 tunnlandh. Men årligt vtsäde är                            1 22/56
III. 11 5/14 tunnlandh hårdhwald á ½ lass    5 19/28
IV. 2 tunnland kerr och dywald á 1 lass        2
V. 3 13/14 tunnland kerrwald á 1 ½ lass       5 25/28
    Hagar till detta hemman
{VI. af stenig marck medh små biörckskog, bete för 2 koor
{      af stenmarck och biörckdkoug, bete för             2 koor

Ähr belägit på Crono Allmenningen, och haar godt beete och godh skoug.
Humblegardh 100 stengers land.
                {Åkren á 4 korn                     2 : 2 : 19    }
    Räntan {5 1/8 lass höö á 3/4 daler     3 : 27 : -    } 6 : 10 : -
                {Humblegård                          - :  4  : -    }
                {Skoug och beete                    -    8  : 5   }

(Text på kartbilden:)
Uthmarcken
Uth- marcken
Biörnmon
Steenbackar med enskog
Stenbackar med små biörckskough
Steenbac-kar med biörckskoug och mager betesmarck
Stenbacka

Hönecke täppans egor
Uthmarcken
Biälke bols egor

Stenetta hagar
Waggens hägnar
Vth- marcken
Gafweln

Scala vlnarum

Anno 1694, Mätt af
        Erik Agnerj

(Senare antecknningar i nedre marginalen:)
År 1742, är denna Charta och Beskrifning jemförd
                emot så wäl 1729 års Skattläggning
                öfwer Gafweln som 1694 års öfwer
                Biörnmon, och befans ägorna til des
                qvantitet uti Skattläggningen uptagne /så när som/
                på 1 3/14 lass hö som Charta Beskrifningen
                för Gafweln utför mera än Skattläggningen uptager.