C10:165


(Karta i fem delar
C10:164 hela överskriften
C10:165 Tibble och Malms Prästgårds skogsägor
C10:166 Senare tillfogad lapp med anteckningar
C10:167 Text Tibble

C10:168 Inägokarta Tibble)

(Överskrift från C10:164:)
Malm Sochn

(Rubrik nere t.h.:)
General Charta
        af
Tibble och Malms Prästegårds
Bohlbys Rätt och Skougs Egor med hwad
Lagenheeter der innom finnes och Chartan
tydeligare uthwyser lydande till fölliande
Blad och äre mätte Anno 1691 af
                    Erik Agner

(Text på kartbilden, längs vänstra sidan
av kartbilden:
)
5 stenastaf
Giersnääs egor
5 stenastaf
Salstorp
5 stenastaf
Stoordiula Egor
5 stenastaf
5 stenastaf
Steensiö egor taga wid
5 stenastaf
Rombna quarn
Rombna
Steensiön
Tibble
Kiörckian
Prästegården

(Text längs högra sidan:)
Sundh
Siggetorp
Wyken
Wyks egor
Flooda Sochn
5 stenastaaf
Walla egor
Skylinge Sochne egor
Morckholmen
Ekeby egor här taga wid
Leerbo Sochn
Hielmsion
Fougelö egor

(Text på kartan:)
Näsnarn Lacus
Karssudden
Stenmarck och biörckskog
Heden
Opsala
Soldatstuga
Stenigh marck med tall-timber sampt gran och biörckskough
Bierckkerr
Måse med pårsliung    wald
Steenmarck med gran och tallskog
Sågstugan
Steenmarck med ahl biörck och tallskough
Giälcksiön
5 stena staf
Kerrsätters eng
Tall gran och biörckskoug
Ramsiöhults eng
Gallcksätters kerreng
Giälcksätter
Lilla Gälk siön
Strökerret
Gälksatters
Prästegårdens
Afrads
Prästegårds engh
Ramsiön
Kerrsätter
Strökerret
Starrkerr
Biörckskoug
Högen
Högens
Stenig marck
Högens
Soldatstuga
Prästorp
Steenbacka
Afgölat
beetes kerr
graan och tallskoug
Tibble- Nääset
Mager wald

Scala Ulnarum