C10:167

(Karta i fem delar
C10:164 hela överskriften
C10:165 Tibble och Malms Prästgårds skogsägor
C10:166 Senare tillfogad lapp med anteckningar
C10:167 Text Tibble

C10:168 Inägokarta Tibble

(Överskrift:)
Oppunda härad

            {A. Gamalt Cronohemman, men nu genom byte med
            {    Konglig Mayestät och Cronan hans Excellence Herr
            {    Konglige Rådet och öfwerståthållaren högwälborne Herr
            {    grefwe Christopher Gyllenstiernas frälse, är 1 hemman, heller
            {    Mantahl och har i stångfall och Byamåhl    5 stänger
            {B. Skattefrälsehemman 1, har                          4 stänger 
Tibble {C. Skattefrälsehemman 1, sammaledes            4 stänger
            {D. Frälsehemman 1 af                                      4 stänger
            {E. Een obebygd frälse vthjord som C: för uthan sine 4 stenger jnnehafwer
            {    och eger uthi tegemåhl ½ stångh. Desse hemman bestå af de
            {    egor och lägenheeter som föllier. Nembligen

I. Starck graan och eenjordh           25 4/56
II. Samma slags jordemån              13 28/56
III. Skön graan och eenleerjordh     9 52/56
IV. Skön gran och een leerjordh      1 52/56
V. lyka så                                         4 24/56
VI. Skön graan och een leerjordh    9 3/56
            63 50/56 tunnlandh. Fördelningen:
     A                      B                     C                     D                      E                   
    Åker        Eng  Åker        Eng  Åker        Eng  Åker        Eng  Åker        Eng       
    tunnland  lass  tunnland  lass   tunnland  lass  tunnland  lass  tunnland  lass
    18 14/56          14 34/56           14 34/56          14 14/56          1 46/56

VII. Starck graan och eenjordh  (C:) 1 19/56    (D:) 1 12/56
VIII. lyka jordemåån                  (B:) 1 21/56  
IX. Graan och eenjordh              (A:) 30/56
X.  Af samma slags jordemån    (D:) 14/56
XI. Af starck graan och eenjord (A:) 23/56
XII. Starck graan och eenjordh  (B:) 37/56

    Summa på hwar gårds åkrar för sig:
      A                      B                     C                     D                      E                   
    Åker        Eng  Åker        Eng  Åker        Eng  Åker        Eng  Åker        Eng       
    tunnland  lass  tunnland  lass   tunnland  lass  tunnland  lass  tunnland  lass
    19 11/56          16 36/56           15 38/56          16 29/56          1 46/56

    Dett årlige bruket och vtsädet är:
    9 67/112         8 18/56              7 47/56            8 29/112            51/56

1. 50 tunnlandh kerr och dywald á 1 ½ lass   75
2. 9 5/14 tunnland hårdwald á 2 lass              18 5/7
3. 1 9/14 tunnland kerrwald á 3 lass               3 27/28
4. 9 5/7 tunnlandh kerr och dywald á 1 ½ lass 14 4/7
5. 4 tunnlandh hårdwald á 1/4 lass                  1

Föregående blad: (Klammer från 6 till och med 16:)
    Karsudden
6. 16 9/14 tunnlandh hårdwald á 2 lass 33
    här af har Prästegården 1/3, det öfriga      22
        135 1/4 lass. Fördeles effter proportion:
      A                      B                     C                     D                      E                   
    Åker        Eng  Åker        Eng  Åker         Eng  Åker        Eng  Åker       Eng       
    tunnland  lass  tunnland  lass   tunnland  lass  tunnland  lass  tunnland  lass
                  38 4/7               30 6/7               30 6/7              30 6/7               3 6/7

     Sågkerret
8. 5 9/14 tunnlandh kerr och dywald á ½ lass (A:) 1 23/56 (B:) 1 23/56
    Ströökerret
{9. 6 3/7 tunnlandh kerr och dywald á 1 lass    (A:) 6 3/7
{10. 16 ½ tunnlandh kerrwald á 1 lass    (B:) 7 13/17 (C:) 7 13/17
{11. 6 3/7 tunnlandh kerr och dywald á 1 lass (D:) 6 3/7

    Summa på hwardera gårdens åker och eng:
      A                          B                      C                         D                         E                   
    Åker        Eng      Åker        Eng    Åker         Eng    Åker        Eng      Åker       Eng       
    tunnland  lass      tunnland  lass     tunnland  lass     tunnland  lass      tunnland  lass
9 67/112  46 11/28  8 18/56  39 3/4  7 47/56  38 7/11  8 29/112  37 2/7   51/56    4 4/5 

12. lyder till      A.}
13. kommer till B.} Af måsegången hårdwald, kunna föda 3 kalfwar whardera
14. hörer till     C. }
15. till               D.}         

    Tibblenäset
16. som består en del af mager hårdwald och steen backar till största delen
    Så och af ret godt beteskerr, kan föda till hela byn 20 stycken koor

Desse 4 hemman sampt med Malms Prästegårdh, äre Bolby och hafwa godt fång och
små timberskoug, hwar öfwer finnes närmare vnderrättelse på föregående blad
Fiskie vthi Stensiön Nässnarn och andre på skougs siögar lytet.
Humblegårdar finns till hwardera gården wed 100 stengers landh.

    Räntan på hemmanet A, effter skattläggnings Methoden.

    Mätt Anno 1691 af Erik Agner