C10:170

(Kartakt inskannad i två delar:
C10:169 här kan hela rubriken läsas
C10:170 Text och kartbild

Skogsmarken finns på C10:172)

(Överskrift:)
Oppunda härad    (Malm Sochn)

Kaflinge för detta Skattehemman och gement Rusthålld vnder
Konglig Mayestäts Lyf Regemente till häst: Men för medelst
Byte medh Konglig Mayestät och Cronan, hans höggreflige
Excellence herr Kongliga Rådet och öfwerståthållarens
högwälborne grefwe Christopher Gyllenstiernas
frälse, som icke allenast gifwit Gråstadh i Huseby Sochn
till wederlag som hans Excellence i ställe håller Muntering före
vthan jämbwähl Börds Rätten af skattehemman sig till-
handlat, bestående af 1 Mantahl och vnderskrefne
lägenheeter.

                                                                                            Åker        Eng
                                                                                            tunnland  lass
1. Sköön leermylla                 12 29/56
2. Skön graan och enjord         4 21/56
3. Samma1 slags jord               3 28/56
4. Starck graan och talljordh    1 28/56
5. Sand mylla och moo jordh    20/56
        22 10/56 tunnland : Men årlige vtsäde                        11 5/56

6. 5 6/7 tunnland hårdwald med små biörckskog 7 9/28
7. 2 5/14 tunnland skönwald á 3 lass                    7 1/14
8. 3 11/14 tunnland kerrwald á 2 lass                   7 5/7
9. 2 tunnland högländ hårdwald á 1/4 lass            ½
10. 4 ½ tunnland trind starrwald á 1 lass              4 ½
11. 5 tunnland hårdwald á 1 lass                           5
12. 3/7 tunnland kerrwald á 2 lass                         6/7
13. 2 3/7 tunnland hårdwald á 1 lass                     2 3/7
14. 1 3/7 tunnland hårdwald á 3 lass                     4 2/7
15. 6 9/14 tunnland kerrwald á 1 lass                    6 9/14
    Mööengen
16. 2 1/14 tunnland. Nyrögd hårdwald á 1 lass     2 1/14                48 11/28

17. Af steenwald med små graan skough, sampt tall och biörck
    och deruthi mulbete halfwa sommaren för 2 koor.
18. Består af den skoug och mulbete, som på Chartan
    finns Annoterat, och kan vnderhålla till engiarna
    blifwa slagne, 12 koor.

Skoug och vthmarckens beskaffenheet, fins närmare vnderrättelse
om af Charta näst fölliande andra bladet.
Humblegårdhar twänne stycken bägge om 600 stängers landh.

Anno 1693, Mätt af Erik Agner

(Senare notis på fastklistrad papperslapp:)
    Kaflinge
Numero 2 Effter observation     4 40/56 tunnland
              3                                   3 50/56 tunnland 
              9 Äng                           2 24/56 tunnland 
            12                                      30/56
            13                                   2 46/56

(Text på högra sidans kartbild:)
Walla egor på denne sidan
Små gran och biörckskoug
Moo jord och tallskoug

Scala Ulnarum

Vth- marc- ken
Kaflinge
Moo och sandmarck med wacker och vng tall timber skough
Mager gran hårdwald
Måse och liung marck med små tallskough
Små biörckskough
God betesmarck med små ahl och tallskough

Alnar

Stenigh och mager betesmarck af små tall och biorckskog
Stenmarck och tallskough
sten backe
Diuhlfors egor möta
Släth och mager betesmarck
Soldatstuga
Kerr

_________________________________
1) Sammma i manuskriptet