C10:171

(Överskrift:)
Oppunda härad        Malm Sochn

Wråå   Hans Excellence Herr Konglige Rådet och Öfwerståthållaren högwälbor-
            ne Herr grefwe Christopher Gyllenstiernas frälsehemman
            Ett halft, består af närskrefne willkor och lägenheeter.
                                                                                            Åker        Eng
                                                                                            tunnland  lass
19. Leerblandat ahl och tall mylla                  5
20. Samma slags jord af klappersteen            2 28/56
21. Gråå sandh mylla och klappersten           2 28/56
        10 tunnlandh, Åhrlige vtsäde                                        5
22. 2 1/4 tunnlandh hårdwald á 1 lass           11/14
23. 1 1/7 tunnlandh slät kerrwald á 1 ½ lass  1 5/7
24. 7 6/7 tunnlandh kerrwald medh biörcskog 15 5/7
25. 1 1/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass           3 3/14
26. 2 ½ tunnlandh hårdhwald á 1 ½ lass         3 5/4                        25 5/28

    Tompt
27. trediedelen godt hårdhwalds beete, dett öfriga af moo
    marck och tallskough, beete för 3 kalfwar.
    Hagen
28. består en dehl af släät och af rögd marck, men störste
    delen jämbn moo och liung marck, af vng och wacker
    talltimberskough, kan till engierna upgifwas
    föda wedh 4 stycken koor.

Detta är afgarda på Kaflinge egor och niuter på vthmarken
nödtorfftig skoug och mulbeete, hwadh som brister haar åbon i
sine hägnadher, som ofwanföre berättat är.
Humblegårdh medh rys inrättat till 100 stengers landh.

(Text på kartbilden:)
Prästegårdens egor
Walla egor
Kerr med små biörck och ahlskoug
Jämbn åker marck med ahl och tallskog
Steenmarck
Wråå
Tallskoug
löös åker jord
Släät marck och mojordh
Uth- marck
Moomarck med tallskough mäst timber ibland

Alnar

(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderad in Junii 1753