C10:175

(Flera kartakter över Lunda by:
C10:173 skogskarta
C10:174 Hela överskriften
C10:175 Text och inägokarta
)

(Hela överskriften från C10:174)
Oppunda härad     Wingåker Sockn

            {A. Skattehemman och gement rusthåld vnder Konglig
            {    Mayestäts Lyf Regementeeger uthi byemåhl  8 stenger
Lunda  {B. Frälsehemman haar                                         6 stenger  
            {C. Skattehemman Augment till samma rusthåld 8 stenger
            {D. Cronohemman Jnfanterie Staten på lön          7 stenger

Ofwanskrefne hemman beståå af ett mantahl hwardera, liggia med hwar andre uty
tegebrått både i åker och eng effter ofwan skrefne proportion, som bestå af
fölliande willkor.
                                                                   
1. Starck graan och biörckleerjord    19
2. Starck graan och biörckleerjord    53
        102 tunnlandh fördeles således
         A                        B                        C                        D                   
        Åker        Eng    Åker        Eng    Åker        Eng    Åker        Eng
        tunnland  lass    tunnland  lass    tunnland  lass    tunnland  lass  
        28 4/29             21 3/29               28 4/29               24 18/29

3. 30 1/14 tunnlandh sydewald á 2 lass         60 1/7
4. 15 2/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass           15 2/7
5. 11 13/14 tunnlandh herdhwald1 á 1/8 lass 2 27/112
6. 30 1/7 tunnland kerrwald á 1 ½ lass          45 3/14
7. 38 5/7 tunnland hårdwald á 1/8 lass          4 47/56
    Finnes föregående bladh:
{8. 49 3/7 tunnlandh kerrwald á ½ lass         24 5/7
{9. 21 2/7 tunnlandh kerr och måsewald á 1/8 2 37/56
        155 1/112 lass, fördelas således
         A                        B                       C                        D                   
         Åker        Eng    Åker        Eng    Åker        Eng    Åker        Eng
         tunnland  lass    tunnland  lass    tunnland  lass    tunnland  lass  
                        42 22/29           32 2/29              42 22/29            32 2/29
10. Starck graan och biörckjordh                      (till A:) 52/56
11. 2 4/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass 3 6/7}
12. 8 4/7 tunnlandh sydewald á 1 lass    8 4/7} (Till D:) 14 ?/?                                                                                     
13. 1 1/7 tunnlandh hårdwald á 2 lass    2 2/7}

14. 2 ½ tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass   3 3/4}
15. 5 1/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass     5 1/7} (Till C:) 13 17/28  
16. 4 5/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass 4 5/14}

17. 2 4/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass 2 4/7}
18. 2 4/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass 2 4/7} (B:) 23 9/28
19. 2 ½ tunnlandh sydewald á 2 lass   5      }
20. 8 11/14 tunnlandh sydewald á 1 ½ lass 13 5/28} 

        Summa på hwardera gårdens åker och eng:
    A                           B                               C                            D                   
    Åker        Eng       Åker        Eng          Åker        Eng         Åker        Eng
    tunnland  lass       tunnland  lass          tunnland  lass          tunnland  lass  
    14 ½    42 22/56   10 31/56  55 5/14    14 2/29   56 11/28   12 1/29    52 ?/?

    Hagar
{21 : 22 : 23 Sydewald med små graan och tallskough, lyder till A.
{24. Små granskougswald och jämbn marck men lytet bete uthi
{25. Af småå graan och eenskoug och god betes marck, bägge till B.
{26. Af små graan och tallskoug sampt jämbn marck, till            C.
{27.Stenig marck med små graan och en skough lyder till           C.
{28. Jämbn marck med små graanskough, lyder till                      C.
{29. Stenig mark medh något bete iblandh, kommer till               C
{30. Stenig marck medh små graan skough, godt bete uthi           D.

Dess 4 hemman är bolby, hwilkens skoug och vthmarck, af Charthan näst
föregående bladh,2 närmare är till skiönian och förmärckiande.
Fiske till desse gårder wore fuller till bruukande, om siögarna icke låge bol
byn så lång från handen, hwaraf dee således icke sig betiena kunna, vthan
afgerda byarna som dem närmast boo, får dem effter behag sig till nytta
hafwa och bruuka, beskoda föregående blad2, hwad här på Numerna mangla.

(Text på kartbilden:)
mager hårdwald
Stenbacka
Afrögde och odugeliga steenbackar
Steenbackar
Linda
Lunda
Linda

(Senare text i nedre, högra hörnet:)
Reviderat 1729 approberad

__________________________
1) Egentligen hårdhwald
2) Här avses C10:173